ζέττα-μακρή
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME NEWS
Μη αναγνώριση Παιδαγωγικής Επάρκειας από το ΑΣΕΠ: «Η μη ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως συμμετοχής στην προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση μόνο με την εμπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής αιτήσεως του υποψηφίου»

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησής του, ενώ το Α.Σ.Ε.Π. δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτής και δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα να προβεί αυτεπαγγέλτως σε βελτίωση στοιχείων της αιτήσεως συγκεκριμένου υποψηφίου, ούτε τη διακριτική ευχέρεια να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της δήλωσης αυτού, απάντησε η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή σε ερώτηση της Χαράς Κεφαλίδου στη Βουλή, σχετικά με την  μη αναγνώριση παιδαγωγικής επάρκειας ορισμένων  εκπαιδευτικών, στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 

Η ερώτηση της κ.Κεφαλίδου (ανάλογη ερώτηση κατέθεσαν και άλλοι βουλευτές) έγινε μετά απο καταγγελία ορισμένων εκπαιδευτικών , οι οποίοι υποστήριζαν ότι λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος του ΑΣΕΠ δεν περάστηκε η Παιδαγωγική τους Επάρκεια ενώ δηλώθηκε κανονικά και  στο ΟΠΣΥΔ όπου φαίνεται κανονικά καταχωρημένη.

Ωστόσο η κ.Μακρή απάντησε ότι αν ο υποψήφιος με ένα προσόν (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) αποδεικνύει ένταξη στην ΕΑΕ, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει να σημειώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να προσμετρηθούν τα αντίστοιχα προσόντα / κριτήρια, ουσιαστικά δηλαδή έριξε την ευθύνη στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Η απάντηση

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Στην Προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-4-2022) ορίζονται ρητά τα εξής:

«[…]Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.[…]» (σελ. 1338). Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, (σελ. 1338-1339), ενώ στο Παράρτημα Ε΄ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ αυτής, αναφέρονται και συγκεκριμένοι τίτλοι που την κατοχυρώνουν, ανά περίπτωση, (σελ. 1361- 1364).

Περαιτέρω, ως προς τον τρόπο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., μέσω της οποίας δηλώνονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα προσόντα που αποδεικνύουν τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων (μεταξύ των οποίων και της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας) της οικείας Προκήρυξης (σελ. 1321) ορίζονται τα εξής:

«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο/η υποψήφιος/α. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται στα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Ειδικότερα, στο παράρτημα Δ΄ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» (σελ. 1360) ορίζονται ρητά τα ακόλουθα: «Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία, επιμόρφωση κ.λ.π.)» «[…]Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα/κριτήρια κατάταξης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά, ακόμα και αν το ίδιο προσόν εντάσσεται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας προσόντων / κριτηρίων.

Δηλαδή αν ο υποψήφιος με ένα προσόν (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) αποδεικνύει ένταξη στην ΕΑΕ, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει να σημειώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να προσμετρηθούν τα αντίστοιχα προσόντα / κριτήρια. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την προκήρυξη Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν / συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».»

Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται απόσπασμα από την Α1343/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 κατά των τελικών αξιολογικών πινάκων του οικείου κλάδου, σύμφωνα με την Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ : «[…] Τα προβαλλόμενα με την αίτηση ακυρώσεως ότι το Α.Σ.Ε.Π. όφειλε να προβεί σε διασταύρωση της αιτήσεως συμμετοχής της αιτούσας με τα στοιχεία της που είχαν καταχωριστεί στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ., είναι απορριπτέα, ως νομικώς αβάσιμα, ενόψει του ότι η μη ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως συμμετοχής στην προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση μόνο με την εμπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής αιτήσεως του υποψηφίου, ενώ το Α.Σ.Ε.Π. δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτής και δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα να προβεί αυτεπαγγέλτως σε βελτίωση στοιχείων της αιτήσεως συγκεκριμένου υποψηφίου, ούτε τη διακριτική ευχέρεια να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της δήλωσης αυτού, με βάση τα υποβληθέντα από αυτόν δικαιολογητικά (ΣτΕ 1607/2015,2805/2012, 1150/2010). Τούτο σε κάθε περίπτωση θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη μεταβολή της δήλωσης με την οποία η αιτούσα συμμετείχε στην κρίσιμη διαδικασία και παραβίαση των αρχών της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης υποψηφίων, σε βάρος μάλιστα εκείνων των υποψηφίων που με ακρίβεια και επιμέλεια συμπλήρωσαν τις αιτήσεις συμμετοχής τους (ΣτΕ 2779/2013, 2169/2014, 1606/2015). Κατά συνέπεια, δεν τίθεται στην προκειμένη περίπτωση ζήτημα παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης, όπως αβασίμως προβάλλεται με την αίτηση ακυρώσεως. Ακόμη, η ένταξη της αιτούσας στον επικουρικό πίνακα του κλάδου της δεν οφείλεται σε τυπική έλλειψη ήσσονος σημασίας, όπως εσφαλμένως υποστηρίζεται, αλλά στη δήλωσή της κατά τη συμμετοχή στην κρίσιμη διαδικασία κατάταξης ότι κατέχει το οικείο πρόσθετο προσόν και δεν προκύπτει ότι συνιστά απρόσφορο, μη αναγκαίο και δυσανάλογο μέτρο, σε σχέση με τον ως άνω επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, και συνεπώς, δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή, όπως μεταξύ άλλων, στις αρχές της αξιοκρατίας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ 3003/2017, 3895/2012, 1063/2011).».

Δείτε όλη την απάντηση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

χιονοκαταιγίδα, κακοκαιρία, χιόνια, άνθρωπος, δέντρο, παγκάκι
Μαρουσάκης: Έρχονται μεγάλοι όγκοι χιονιού από τα ξημερώματα ως το μεσημέρι σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Κρήτη
Πιθανότητες για μεγάλο πάχος χιονιού στην επιφάνεια, στα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής.
Μαρουσάκης: Έρχονται μεγάλοι όγκοι χιονιού από τα ξημερώματα ως το μεσημέρι σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Κρήτη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νομοσχέδιο για τη σχολική βία - Μητσοτάκης: Τι είπε για την ειδική πλατφόρμα για τους μαθητές
Το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί ενδοσχολικές ομάδες, στις οποίες θα συμμετέχουν ειδικοί για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας - Τι είπε ο Κυριάκος...
Νομοσχέδιο για τη σχολική βία - Μητσοτάκης: Τι είπε για την ειδική πλατφόρμα για τους μαθητές