Σχολείο
Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ30 τονίζουν τα σοβαρά κωλύματα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30, εκφράζουν μέσω επιστολής την έντονη διαμαρτυρία τους για την απαίτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Όπως αναφέρουν το πρόβλημα εντοπίζεται στην διαφορά των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2019, καθώς η πρώτη θεωρεί προαπαιτούμενη την ύπαρξη παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενώ η δεύτερη και παλαιότερη έδινε την δυνατότητα στους υποψήφιους κλάδων του Ε.Ε.Π. (εκτός από τον κλάδο ΠΕ25) με πτυχίο Α.Ε.Ι. που δεν διέθεταν παιδαγωγική επάρκεια, να προταχθούν στους πίνακες μαζί με αυτούς των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. που την κατείχαν.

Η ανακοίνωση

"Ως απόφοιτοι Α.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30 του Ε.Ε.Π. διαμαρτυρόμαστε σχετικά με την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 αφού σε αυτήν η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας παρέχει το προνόμιο της πρόταξης στους επερχόμενους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες σε αντίθεση με όσους δεν την κατέχουν. Κατά την προκήρυξη 2ΕΑ/2019 (τ. ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ 14 / 25.04.2019), με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25, δινόταν στους υπόλοιπους υποψήφιους κλάδων του Ε.Ε.Π. με πτυχίο Α.Ε.Ι., το δικαίωμα πρόταξης στους πίνακες μαζί με αυτούς των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που την κατέχουν.

Συγκεκριμένα η ανωτέρω προκήρυξη ανέφερε: «Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, ως ισχύει.

Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019, ως ισχύει, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας».

Αντίθετα, η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (τ. ΠΡΟΚ. ΑΣΕΠ 24 / 21.04.2022) ανέτρεψε το προαναφερόμενο δικαίωμα και προέβη στο διαχωρισμό των υποψηφίων ως προς τη διαμόρφωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, με βάση την κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, χωρίς καμία εξαίρεση για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι., πλην του κλάδου ΠΕ25 και συγκεκριμένα αναφέρεται σε αυτήν ότι: «Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης».

Ιστορική αναδρομή απαίτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

α) Σύμφωνα με το αρ. 35 παρ. 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.09.1985) αναφέρονται τα προσόντα που απαιτεί η ένταξη στον κάθε κλάδο Ε.Ε.Π. και πουθενά δεν αναφέρεται πέραν του πτυχίου κάποια άλλη απαίτηση σχετική με κατοχή «πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (μετεξελίχθηκε σε ΑΣΠΑΙΤΕ με αρ. 4 του Ν. 3027/2002 – ΦΕΚ Α ́ 152/28.06.2002)».

β) Σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 10 εδ. α ́ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α ́ 78/14.03.2000) μετονομάζονται κάποιες ειδικότητες από ΤΕ σε ΠΕ και στο ίδιο άρθρο και την ίδια παράγραφο στο εδάφιο (γ ́), αναφέρεται ότι για τις ειδικότητες ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 ισχύουν τα οριζόμενα στα εδάφια ε ́, στ ́, ζ ́, η ́ και θ ́της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.09.1985), όπου δεν προβλέπεται πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ.

Στο συγκεκριμένο εδάφιο (γ ́) του αρ. 3 της παρ. 10 του ανωτέρω νόμου εξειδικεύεται η απαίτηση πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ (δηλαδή παιδαγωγικής επάρκειας) μόνο στους αποφοίτους ΤΕ (προφανώς για να εξισώνονται με τους αποφοίτους ΠΕ και να ανήκουν στον ίδιο μετεξελιγμένο κλάδο που από ΤΕ γινόταν ΠΕ).

Η μετεξέλιξη των κλάδων σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο (ΦΕΚ Α ́ 78/14.03.2000) έγινε όπως ο παρακάτω πίνακας:

Ειδικότητα Από Κλάδος Σε Κλάδος Επιμελητών Τ2 ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών (όπου για αυτό τον κλάδο από το 2003 απαιτείται Παιδαγωγική Επάρκεια –πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ) Θεραπευτών Λόγου Τ3 ΠΕ26 (αργότερα ενοποίηση με ΠΕ21) Επαγγελματικών Συμβούλων Τ4 ΠΕ27 (αργότερα ενοποίηση με ΠΕ22) Φυσικοθεραπευτών Τ5 ΠΕ28 Εργοθεραπευτών Τ6 ΠΕ29 Κοινωνικών Λειτουργών Τ7 ΠΕ30.

Μάλιστα, ήδη υπήρχαν ειδικότητες ΠΕ που μετεξελίχθηκαν ως κάτωθι, σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, στους οποίους λόγω κατοχής πτυχίου Α.Ε.Ι. δεν αναφέρονται καθόλου σε σχετικά πεδία για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Ειδικότητα Από Κλάδος Σε Κλάδος Θεραπευτών Λόγου ΠΕ19 ΠΕ21 (αργότερα ενοποίηση με ΠΕ26) Επαγγελματικών Συμβούλων ΠΕ20 ΠΕ22 (αργότερα ενοποίηση με ΠΕ27) Ψυχολόγων ΠΕ21 ΠΕ23.

Τέλος με το ίδιο ΦΕΚ ιδρύθηκαν και οι κλάδοι ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων και ΠΕ31 ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στον επαγγελματικό προσανατολισμό τυφλών και αμβλυώπων, κωφών και βαρήκοων.

Συνεπώς η παιδαγωγική επάρκεια από τον ανωτέρω νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ Α ́ 78/14.03.2000) ξεκάθαρα δεν προβλέπεται για τους υποψήφιους απόφοιτους Α.Ε.Ι., αλλά μόνο για τους υποψήφιους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. του αντίστοιχου κλάδου Ε.Ε.Π.

γ) Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α ́ 267/20.11.2003), γίνεται αναφορά μόνο για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2004 απαιτείται για τους υποψήφιους του συγκεκριμένου κλάδου πτυχίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και:

α) πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή

β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης της περίπτωσης (Ο), υποπερίπτωση (αο) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002, που χορηγείται από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Συνεπώς η Παιδαγωγική επάρκεια με το νόμο 3194/2003 αρχίζει να απαιτείται εξ ολοκλήρου μόνο στον κλάδο ΠΕ25 και σε κανέναν άλλον κλάδο Ε.Ε.Π., όπου υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

δ) Σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α ́ 159/01.08.2008) η απαίτηση παιδαγωγικής επάρκειας συμπεριλαμβάνει μόνο εκπαιδευτικούς και ειδικά όσους ορίζονται: α) στο αρ. 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (δεν συμπεριλαμβάνει το Ε.Ε.Π., αφού αυτό αναφέρεται μόνο στο αρ. 35 του ίδιου νόμου), β) αρ. 3 παρ. 2 του Π.Δ. 118/1995 που αφορά τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και γ) τις περιπτώσεις γ ́, δ ́, ε ́ και στ ́ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 της υπ’ αριθ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 204 Β ́/02.03.2001) που αφορούν στη σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν περιλαμβάνουν κλάδους του Ε.Ε.Π. Συνεπώς ούτε και με από τον παραπάνω νόμο απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια για το Ε.Ε.Π.

ε) Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α ́ 71/19.05.2010) συμπεριλαμβάνεται στα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη νομοθεσία να συμπεριλαμβάνει το Ε.Ε.Π., αλλά μόνο εκπαιδευτικούς.

στ) Σύμφωνα με το αρ. 36 παρ. 22 εδ. ε ́ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α ́ 193/17.09.2013), ο νομοθέτης προσθέτει στην βασική νομοθεσία του 2010 (ν. 3848/19.05.2010) ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια απαιτείται από όλους τους υποψήφιους ανεξαιρέτως ακόμα και από τους εισαχθέντες σε τμήματα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, αλλά και πάλι δεν συμπεριλαμβάνει το Ε.Ε.Π.

ζ) Σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ. υπ’ αριθ. 116424/Δ3 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – ΦΕΚ Β ́ 2217/18.07.2016), όπου καθορίζονταν οι προϋποθέσεις, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής – ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας, σε όλους τους κλάδους ΕΕΠ, πλην του κλάδου ΠΕ25, για τους υποψήφιους με πτυχία ΑΕΙ η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν απαιτούνταν, παρά μόνο για τους υποψήφιους με πτυχία ΤΕΙ του κάθε κλάδου (όπου υπάρχουν) προκειμένου να προταχθούν στους πίνακες μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Α.Ε.Ι. των κλάδων του ΕΕΠ (είτε ο κλάδος περιλάμβανε μόνο απόφοιτους Α.Ε.Ι. όπως είναι ο κλάδος ΠΕ23 είτε περιλάμβανε εκατέρωθεν απόφοιτους Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. όπως είναι οι κλάδοι ΠΕ21 και ΠΕ30).

Αντίστοιχα κριτήρια περιλάμβαναν και οι υπουργικές αποφάσεις άλλων ετών (π.χ. 2014, 2017). Από όλα όσα εκτέθηκαν στην ιστορική αναδρομή σχετικά με την απαίτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, είναι εμφανές ότι οι υποψήφιοι των κλάδων του Ε.Ε.Π. με πτυχία Α.Ε.Ι., πλην του κλάδου ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών, ποτέ δεν απέκτησαν την υποχρέωση για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προκειμένου να προτάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, αλλά αντίθετα, ανεξάρτητα αν την κατείχαν ή όχι, τοποθετούνταν στον ίδιο αξιολογικό πίνακα με τους υποψήφιους με πτυχία Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων κλάδων (όπου αυτοί υπάρχουν), οι οποίοι την κατείχαν.

Δηλαδή η απαίτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εστίαζε μόνο στους υποψήφιους των κλάδων του Ε.Ε.Π. με πτυχία Τ.Ε.Ι. και ουδέποτε στους υποψήφιους απόφοιτους Α.Ε.Ι. αυτών, μέχρι και το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 13/29.01.2019). Η αλλαγή των δεδομένων με τον νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 13/29.01.2019). Σύμφωνα με το αρ. 54 παρ. 3 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 3/29.01.2019) εισήχθη η διάταξη με την οποία, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Ο παραπάνω νόμος αποτελούσε τον πυλώνα της εκδοθείσας προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και των αξιολογικών πινάκων που θα εκδίδονταν με βάση τα προσόντα των υποψηφίων στους κλάδους του Ε.Ε.Π. Ο συγκεκριμένος νόμος στο αρ. 66 παρ. 1 εδ. δ ́ (μεταβατικές διατάξεις) προέβλεπε για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια την κάτωθι ευεργετική διάταξη:

«Για τον διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους», η οποία με την τροποποίηση του αρ. 134 παρ. 4 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α ́ 50/26.03.2019) συμπεριλήφθηκε στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 για την έκδοση των αξιολογικών πινάκων.

Η εν λόγω μεταβατική διάταξη όμως, όπως αναφερόταν, αφορούσε την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων με συνέπεια η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ως δεύτερη εφαρμογή να μην περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη για τους υποψήφιους απόφοιτους πανεπιστημίου των κλάδων του Ε.Ε.Π. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 53398/Ε4 από 11/05/2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούσε την παιδαγωγική επάρκεια μελών Ε.Ε.Π. με πτυχίο Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα στη Γ ́ θεματική ενότητα αυτού, η ευεργετική μεταβατική διάταξη του αρ. 66 παρ. 1 που ίσχυσε κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 13/29.01.2019) και τροποποιήθηκε με το αρ. 134 παρ. 4 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α ́ 50/26.03.2019) αφορούσε στη θέληση του νομοθέτη σχετικά με του απόφοιτους Α.Ε.Ι., ώστε «να ισχύσουν όσα ίσχυαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, όπως και για τους αποφοίτους ΤΕΙ, προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των υποψηφίων».

Δηλαδή ο νομοθέτης σχετικά με την απαίτηση της παιδαγωγικής επάρκειας, ορθός δεν θέλησε με ένα ομοθέτημα «να πιάσει εξ απήνης» του υποψήφιους στους κλάδους του Ε.Ε.Π. με πτυχία Α.Ε.Ι., και για το λόγο αυτό εισήγαγε τη συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη.

Αν και το πνεύμα του νομοθέτη ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και με ευγενή πρόθεση δεν συμπεριέλαβε υπόψη του τους αστάθμητους παράγοντες. Η απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας επιτυγχάνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο αρ. 54 παρ. 4 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 13/29.01.2019).

Στην ουσία όμως η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων απόφοιτων Α.Ε.Ι. των κλάδων του Ε.Ε.Π. δεν κατέχει πτυχίο που να αποδίδει παιδαγωγική επάρκεια και ειδικά των αποφοίτων Α.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30 αλλά και η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών πάνω στα αντικείμενο τους δεν αποδίδουν το προνόμιο αυτό, αλλά ούτε και οι Σχολές τους σε προπτυχιακό επίπεδο παρείχαν προγράμματα που θα μπορούσε κάποιος φοιτητής να παρακολουθήσει και να λάβει παιδαγωγική κατάρτιση.

Ο λόγος που συνέβαινε αυτό είναι προφανής και σχετίζεται με το γεγονός πως στους κλάδους του Ε.Ε.Π. για απόφοιτους Α.Ε.Ι., ποτέ κατά το παρελθόν δεν απαιτούνταν το προσόν αυτό.

Επιπρόσθετα, διάφορα προγράμματα απόκτησης παιδαγωγικής επάρκειας από ορισμένες Σχολές (τα οποία είναι λίγα) δεν κάνουν αποδεκτή την υποψηφιότητα των αποφοίτων Α.Ε.Ι. των κλάδων του Ε.Ε.Π. και ειδικά του κλάδου ΠΕ30.

Για παράδειγμα το πρόγραμμα που διαθέτει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ετήσιας διάρκειας δεν αποδέχεται πτυχιούχους Α.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30, παρά μόνο αυτοί γίνονται αποδεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» τουλάχιστον διετούς φοίτησης, χωρίς φυσικά η αίτηση του υποψηφίου να γίνεται σίγουρα δεκτή. Αναμφισβήτητα ο κύριος τρόπος που απέμενε στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του κλάδου μας ήταν η παρακολούθηση του προγράμματος της Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Επειδή είναι γεγονός, πως η υποψηφιότητα κάποιου για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, συνδέεται άμεσα με την τύχη, αφού η είσοδος του είναι θέμα κλήρωσης, αναμφίβολα μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου μας με πτυχίο Α.Ε.Ι. πολλοί δεν είχαν την τύχη να εισαχθούν σε πρόγραμμα για απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.

Μάλιστα, ενώ οι υποψήφιοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30, μέσα στο άγχος τους, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισαχθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, που είναι και ο βασικότερος φορέας απόκτησης της παιδαγωγικής επάρκειας (από την άποψη δυνατότητας εισαγωγής, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα τύχης, εφόσον στα λοιπά προγράμματα οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ30 δεν γίνονται δεκτοί) πληροφορήθηκαν αιφνιδίως ότι ενώ η πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 66 παρ. 1 εδ. δ ́ του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α ́ 13/29.01.2019) θα είχε ισχύ 3+ έτη σύμφωνα με το εδάφιο (γ ́) της ίδιας παραγράφου του συγκεκριμένου άρθρου, ξαφνικά η ισχύς αυτή μειώθηκε κατά ένα έτος σύμφωνα με το αρ. 64 περίπτωση δ ́ του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α ́ 111/12.06.2020) με αποτέλεσμα να επηρεάσει πολλούς εξ αυτών και να μην προλάβουν να αποκτήσουν την πολυπόθητη παιδαγωγική επάρκεια εγκαίρως.

Αναμφίβολα οι υποψήφιοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30 που τελείωσαν τον τρέχοντα Ιούλιο την ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι αρκετοί και δεν θα προλάβουν να καταθέσουν την παιδαγωγική τους επάρκεια, ενώ ταυτόχρονα τιμωρήθηκαν στον προγραμματισμό του χρόνου τους με την αιφνίδια μείωση κατά ένα έτος της ισχύς των προηγούμενων αξιολογικών πινάκων.

Το ίδιο ξαφνιάστηκαν και οι Σχολές από τις οποίες αποφοίτησαν οι υποψήφιοι αυτοί, οι οποίες προσπάθησαν να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα για τους αποφοίτους τους, προκειμένου να αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. για τους ΠΕ30 και ενώ αυτό τρέχει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η προηγούμενη αιφνίδια χρονική μείωση της ισχύς των πινάκων κατά ένα έτος που συνεπάγεται αιφνίδια μείωση της ευεργετικής μεταβατικής διάταξης, δεν θα έχει ευμενή εξέλιξη στον κόπο και την προσπάθεια των υποψηφίων που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό, καθόσον την κατέκτησαν μέσα στο εαρινό εξάμηνο του 2022 και δεν πρόλαβαν να καταθέσουν το προσόν τους στην τρέχουσα προκήρυξη.

Επιπλέον, αξίζει να τονίσουμε ότι η κάθε προκήρυξη του προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει ένα ειδικό ποσοστό σε υποψήφιους που απορρίφθηκαν σε τρεις κληρώσεις, ώστε να εισέλθουν έπειτα με πιο εύκολο τρόπο στο πρόγραμμα αυτό.

Η προαναφερόμενη αιφνίδια μείωση κατά ένα έτος της ισχύς των αξιολογικών πινάκων επηρέασε αρνητικά ακόμα και το δικαίωμα αυτό σε μη κληρωθέντες υποψήφιους, αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν χρονικά στο σημείο να εισέλθουν στο πρόγραμμα μέσω αυτού του ειδικού ποσοστού.

Με βάση τα προαναφερόμενα, αν ληφθεί υπόψη η θέληση του νομοθέτη να μην αιφνιδιάσει τους υποψήφιους, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 53398/Ε4 από 11/05/2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ευεργετική μεταβατική διάταξη που δόθηκε στους υποψήφιους Ε.Ε.Π. με πτυχία Α.Ε.Ι., μόνο για την πρώτη εφαρμογή των αξιολογικών πινάκων, βάσει του Ν.4589/2019, άραγε είναι αρκετή και συμβατή με το πνεύμα δικαιοσύνης που προφανώς ο νομοθέτης ήθελε να εισάγει;

Είναι δυνατόν ο νομοθέτης να γνώριζε ότι η αποφυγή αιφνιδιασμού των υποψηφίων με πτυχία Α.Ε.Ι. θα επιτευχθεί με τυχαία επιλογή και να επιδοκίμαζε την διάταξη αυτή; Είναι δυνατόν να προφυλάσσεται ο υποψήφιος με ευεργετική μεταβατική διάταξη από αιφνιδιασμό και ταυτόχρονα με αιφνίδιο τρόπο να μειώνεται η χρονική ισχύς αυτής της ευεργετικής διάταξης; Δεν προκαλούνται με τον τρόπο αυτό δυσμενή αποτελέσματα στους υποψηφίους από αντικρουόμενες διατάξεις;

Στην προσπάθεια μας να εμβαθύνουμε στη σκέψη του νομοθέτη για αποφυγή του αιφνιδιασμού των υποψηφίων με πτυχία Α.Ε.Ι. και αναρωτώμενοι τον λόγο που εισήλθε στη διαδικασία να επεξεργαστεί κατά τον τρόπο αυτό την πρώτη εφαρμογή του αρ. 66 παρ. 1 του Ν.4589/2019 καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των συνεπειών του πρόσθετους τυπικού προσόντος της παιδαγωγικής επάρκειας και την τύχη που θα είχαν οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ30 με πτυχία Α.Ε.Ι. να καταλήξουν ξαφνικά σε επικουρικό πίνακα και προφανώς ήθελε να αποφύγει την αδικία αυτή.

Η απαίτηση του συγκεκριμένου πρόσθετου τυπικού προσόντος θα συντελούσε σε τεράστιου βαθμού αδικία σε βάρος των υποψήφιων με πτυχία Α.Ε.Ι., αφού δεν αφορά μία απλή μοριοδότηση ενός προσόντος, αλλά πρόταξη σε πίνακα, γεγονός που στην πράξη θα είχε ως αποτέλεσμα την καταπόντιση τους κατά πολλές εκατοντάδες θέσεις πιο κάτω και αντίθετα θα πρότασσε αυτόματα υποψήφιους με πτυχία Τ.Ε.Ι., του ίδιου κλάδου, οι οποίοι είχαν ήδη αποκτήσει αυτό το προσόν ως απαραίτητο από τα προηγούμενα έτη (αρ. 3 παρ. 10 εδ. γ ́ του Ν. 2817/2000 – ΦΕΚ Α ́ 78/14.03.2000) γνωρίζοντας όμως την απαίτηση αυτή της παιδαγωγικής κατάρτισης.

Κατά συνέπεια αναμφίβολα ο νομοθέτης επιθυμούσε να διαφυλάξει τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ισονομία μεταξύ υποψηφίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κλάδου ΠΕ30.

Κυρίως όμως, ο νομοθέτης ήθελε να προφυλάξει τους υποψήφιους με πτυχία Α.Ε.Ι. από ένα δυσανάλογα επαχθές αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των διατάξεων της παιδαγωγικής επάρκειας χωρίς την μεταβατική διάταξη που όρισε. Αδιαμφισβήτητα όμως τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης την όρισε με το σκεπτικό των 3+ ετών, αφού η ευεργετική μεταβατική διάταξη για τους υποψήφιους με πτυχία Α.Ε.Ι. και η χρονική ισχύς των αξιολογικών πινάκων ορίζονταν στο ίδιο άρθρο του ίδιου νόμου (αρ. 66 παρ. 1 του Ν.4589/2019) με την χρονική ισχύ των πινάκων να αναφέρεται στο εδάφιο (γ ́) και την πρόταξη των αποφοίτων ΑΕΙ ανεξαρτήτως επάρκειας μαζί με τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. με παιδαγωγική επάρκεια στο εδάφιο (δ ́).

Επομένως ο νομοθέτης σύνδεσε άρρηκτα τις διατάξεις στα δύο αυτά εδάφια (γ ́) και (δ ́) έχοντας κάποιο σκοπό στο σκεπτικό του, που προφανέστατα αφορά στην προφύλαξη του αιφνιδιασμού των υποψηφίων αποφοίτων Α.Ε.Ι. κλάδων Ε.Ε.Π.-ΠΕ30 με επαχθή αποτελέσματα σε βάρος τους, τα οποία για να αποτρέψει θεώρησε ως ικανό χρόνο τα τρία (3) σχολικά έτη, που έπονται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή το έτος 2023 και όχι το έτος 2022. Για τους λόγους αυτούς Ζητάμε την σχετική από πλευρά σας μέριμνα επί της άδικης απαίτησης της παιδαγωγικής επάρκειας στου υποψήφιους Ε.Ε.Π.-ΠΕ30 με πτυχία Α.Ε.Ι., η οποία είχε οριστεί για το έτος 2023 και αιφνιδίως απαιτείται από το έτος 2022 με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη μεταξύ των υποψηφίων, να μην προστατεύει τα έννομα συμφέροντα τους και εν τέλει να μην προστατεύει την χρονική ισχύ της ίδιας της ευεργετικής μεταβατικής διάταξης του αρ. 66 παρ. 1 εδ. δ ́ του Ν.4589/2019.

Ως εκ τούτου, ζητάμε την διόρθωση των αποτελεσμάτων κατά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας την μεταβατική διάταξη του ν. 4589/2019. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4589/2019 «Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής.

Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις». Πριν από τον ν. 3848/2010 ίσχυε ο ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ́). Ο ν. 2817/2000 ΔΕΝ απαιτούσε παιδαγωγική επάρκεια για τους πτυχιούχους ΑΕΙ.

Συνεπώς στην πράξη για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ποτέ δεν απαιτήθηκε παιδαγωγική επάρκεια (είτε ο κλάδος περιλάμβανε μόνο πτυχία ΑΕΙ όπως είναι ο κλάδος των ΠΕ23, είτε ο κλάδος περιλάμβανε πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως είναι ο κλάδος των ΠΕ21 και ΠΕ30) και οι εν λόγω υποψήφιοι είχαν την ίδια μεταχείριση για την κατάταξή τους στους πίνακες με τους πτυχιούχους ΤΕΙ που τη διέθεταν.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, στις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ έχουν γίνει κατάφορες αδικίες καθότι συνάδελφοι με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στο βιογραφικό τους και υψηλά σύνολα μορίων βρέθηκαν άνεργοι και στον πάτο του πίνακα διακινδυνεύοντας να μην εργαστούν την φετινή σχολική χρονιά.

Το γεγονός πως οι προσλήψεις έγιναν από τους προσωρινούς πίνακες ο οποίος εμπεριέχει αρκετές αστοχίες και λάθη μας κάνει να αναρωτιόμαστε πως αυτά θα διορθωθούν και ο καθένας μας θα λάβει την σειρά κατάταξης που του αναλογεί δεδομένου πως κάποιοι έχουν- παραδόξως-προσληφθεί και εργάζονται ήδη στα σχολεία.

Ευελπιστούμε στην αναγνώριση του προφανώς δίκαιου αιτήματος μας και την άμεση τροπολογία προς ρύθμιση του ζητήματος που σας περιγράψαμε, ώστε να επιλυθεί αυτό όπως αρμόζει σε ευνομούμενες και δημοκρατικές χώρες σαν την Ελλάδα, προτού την ανάρτηση των οριστικών Αξιολογικών Πινάκων της προκήρυξης 2ΕΑ/2022, καθώς και την αντίστοιχη συμπερίληψη όλων των κλάδων Ε.Ε.Π. στη χρονική επέκταση της ευεργετικής μεταβατικής διάταξης του αρ. 66 παρ. 1 εδ. δ ́ του Ν.4589/2019."

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ανοσοποιητικό
Ανοσοποιητικό: Πως θα καταλάβουμε πως εξαντλούνται οι άμυνες του οργανισμού - Τι να κάνουμε
Η έλλειψη ύπνου, το στρες, οι εξαντλητικές δίαιτες και το φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα.
Ανοσοποιητικό: Πως θα καταλάβουμε πως εξαντλούνται οι άμυνες του οργανισμού - Τι να κάνουμε
Γιατρός, μάσκα
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου και του προστάτη
O Δήμος Αθηναίων δίνει αυτόν τον Φεβρουάριο τη δυνατότητα σε όσες και όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν εξετάσεις, που ειδικά για τις γυναίκες...
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου και του προστάτη
ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΑΤΡΑ
Πάτρα: Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο στάδιο του Απόλλωνα
Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ του Απόλλωνα στην Περιβόλα, σε μια μεγάλη συγκέντρωση και ένα κατάμεστο στάδιο
Πάτρα: Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο στάδιο του Απόλλωνα