ειδική αγωγή σεμινάριο
Ολα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν - Ποιά αναζητούνται αυτεπάγγελτα και ποιά παρέχονται από την υπηρεσία

Η ώρα των διορισμών ήρθε και τις επόμενες ημέρες -πιθανότατα μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας- πάνω από 8.500 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν δηλώσεις περί αποδοχής η μη του διορισμού τους.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα καταχωρήσουν τα ονόματα των διοριστέων εκπαιδευτικών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ) και προς το το τέλος του πρώτου 10ήμερου του Αυγούστου αναμένεται η  δημοσίευση της απόφασης διορισμών με τα ονόματα των διορισθέντων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Κατόπιν οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ορκιστούν, εντός του Αυγούστου.

Το alfavita.gr προς διευκόλυνσή τους, παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όπως τα κωδικοποίησε πέρυσι τέτοια εποχή για τους τότε διορισμούς, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Εκτύπωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης, η οποία υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ και μοριοδοτήθηκε.

 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, χρειάζεται επιπροσθέτως: α. μετάφραση του τίτλου, β. πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών, και γ. απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.

 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), με αναγραφόμενη την ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία).

 4. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικής και μη με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία των Βεβαιώσεων που σας χορήγησαν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες).

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία).

 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

 3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

 4. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο, για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων. Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.

 6. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).

 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός IBAN).

 8. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας, για την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων ( παραπεμπτικό παρέχεται από την υπηρεσία).

 9. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (παρέχεται από την υπηρεσία).

 10. Ατομικό Δελτίο εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία).

 11. Αίτηση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία).

 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (παρέχεται από την υπηρεσία)

 13. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

και τα ακόλουθα, εφόσον έχουν δηλωθεί στην αίτηση για διορισμό:

 1. Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας. (Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 2. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

 4. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

 5. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών.

 6. Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ).

Πώς θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι 

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Περιοχής Μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου έχουν διοριστεί, μετά τη διευθέτηση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην ίδια με αυτούς Περιοχή Μετάθεσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλην των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση είτε εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ είτε της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα από το 112 - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Θανάσης Άλιμος
Συναγερμός για την εξαφάνιση του Θανάση από τον Άλιμο
Συναγερμό σήμανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του Θανάση, 25 ετών, από τον Άλιμο - «Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη...
Συναγερμός για την εξαφάνιση του Θανάση από τον Άλιμο
teacher 1280
Εκπαιδευτικοί: Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων - Τοποθετήσεις με διαφάνεια
Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων ζητούν οι Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης - «Όλες οι τοποθετήσεις με διαφάνεια – αιτήσεις – μόρια»
Εκπαιδευτικοί: Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Β' φάση προσλήψεων - Τοποθετήσεις με διαφάνεια
ekpaideutikoi kinitopoiisi
Κενά, τοποθετήσεις: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη
Παράσταση διαμαρτυρίας των Δ.Σ των ΣΕΠΕ Αμαρουσίου και «ο Περικλής» στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη, με αφορμή σειρά ζητημάτων, όπως η κάλυψη των...
Κενά, τοποθετήσεις: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Β' Αθήνας αύριο, Τρίτη
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης