ειδική αγωγή σεμινάριο
Οι προθεσμίες που τέθηκαν με τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τις σχετικές προσκλήσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν προβλεφθεί βάσει ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την έγκαιρη έκδοση των αξιολογικών πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π., για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πάνω από 50.000 εκτιμάται ότι θα είναι οι εκπαιδευτικοί που καταθέτουν μέχρι και σήμερα αίτηση στο ΑΣΕΠ για να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες Ειδικής Αγωγής για την πρόσληψη αναπληρωτών φέτος και για τον διορισμό μονίμων το 2023 και μετά.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ σε απαντητικό του Έγγραφο στη Βουλή των Ελλήνων θυμίζει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4589/2019, στις αντίστοιχες προκηρύξεις της ειδικής αγωγής του έτους 2019 υποβλήθηκαν 42.095 αιτήσεις συμμετοχής και κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ασκήθηκαν 4.285 ενστάσεις.

Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ανωτέρω προθεσμίες που τέθηκαν με τις Προκηρύξεις του και τις σχετικές προσκλήσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν προβλεφθεί βάσει ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την έγκαιρη έκδοση των αξιολογικών πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την απάντηση, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή ,σε αναφορά του Βουλευτή της ΝΔ Γ. Καρασμάνη, ύστερα από  επιστολή τελειοφοίτων Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει εύλογη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην   προκήρυξη Ειδικής Αγωγής του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν εγκαίρως την ¨Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών με ημερομηνία κτήσης πτυχίου¨ και να μπορέσουν να συμμετέχουν στην προκήρυξη.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Η αριθμ. 2128/19 - 4 - 2022 Αναφορά». Σχετ. : Το από 28 - 03 - 2022 ηλεκτρονικό (e-mail) έγγραφό σας. Σχετικά με την ανωτέρω αναφορά του βουλευτή νομού Πέλλας της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», κο Γεώργιο Καρασμάνη, κατά τον λόγο αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α ΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος) η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), έχει ως αποστολή την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Το Α.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως και των Ο.Τ.Α., και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων/προσληπτέων.

ΙΙ. Με το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) εισήχθη νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο ανωτέρω νόμος ορίζει στο άρθρο 53 ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,…,καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα», στο άρθρο 54 ότι:

«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας», στο άρθρο 56 (παρ. 1) ότι: «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται... σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους, που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και, τέλος, στο άρθρο 65 (παρ.2) ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου». Περαιτέρω, με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 37693/E1/8-3-2019 (B΄ 864) ορίστηκε ότι: «Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π….: α) καλούνται οι υποψήφιοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π.Ε και Ε.Β.Π., να υποβάλουν στις αρμόδιες κατά την παρ. 2 υπηρεσίες τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. με την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη και β) καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία 16785/ΓΔ5/22- 12-2021 και 22216/ΓΔ5/28-2-2022 έγγραφά του ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

2. Το Α.Σ.Ε.Π., δια των υπηρεσιακών παραγόντων της Γραμματείας του, ήλθε σε επαφή (τηλεδιασκέψεις) με τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προέβη σε αλλεπάλληλες καθημερινές συνεννοήσεις (έγγραφες, τηλεφωνικές) με σκοπό τη ρύθμιση πολλών ζητημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση και έκδοση των σχετικών με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση προκηρύξεωνη, όπως το ισχύον πλέγμα των νομικών διατάξεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα απαιτούμενα, κατά κλάδο/ειδικότητα, προσόντα συμμετοχής των υποψηφίων και τη διαδικασία υποβολής τους, τη βαθμολόγηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε. ή τη Σχολική Ψυχολογία, την παιδαγωγική επάρκεια, τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κ.ά. Για τη ρύθμιση κάποιων από τα ανωτέρω θέματα χρειάστηκε να εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Μετά ταύτα το Α.Σ.Ε.Π. κατάρτισε σχέδια προκηρύξεων τα οποία έθεσε υπόψη του Υπουργείου ζητώντας τις παρατηρήσεις του επ΄ αυτών. Μετά τη έγγραφη διατύπωση της συμφωνίας του Υπουργείου ως προς την ορθότητα του περιεχομένου τους, το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε τις παρακάτω πέντε (5) προκηρύξεις με τις οποίες κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Ειδικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξής τους με σειρά προτεραιότητας σε αξιολογικούς πίνακες, κατά κλάδο και ειδικότητα:

● την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 23/21-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

● την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 24/21-4-2022 και 27/3-5-2022) για την κατάταξη υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

● την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 20/18-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΠΕ,

● την προκήρυξη 4ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ.18/18-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΤΕ,

● την προκήρυξη 5ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ.19/18-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας και ΔΕ.

3. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων όλες οι ανωτέρω προκηρύξεις όρισαν, ενιαία, ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων το χρονικό διάστημα από 4 Μαΐου έως και 23 Μαΐου 2022.

4. Για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών όλες οι προκηρύξεις στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ορίζουν ότι: «Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης» και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ότι: «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής».

5. Περαιτέρω, με τις Αριθμ. πρωτ. 48772/Ε1/και 48779/Ε4/29-4-2022 Προσκλήσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κλήθηκαν οι υποψήφιοι να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες. Ως προθεσμία για την ως άνω διαδικασία ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 4 Μαΐου έως και τις 25 Μαΐου 2022.

IV. Όσον αφορά την επιστολή των τελειόφοιτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των τμημάτων της Ειδικής Αγωγής και των σπουδαστών των τμημάτων ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία αποτελεί το θέμα της αναφοράς του κου βουλευτή, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης των εκπαιδευτικών από το Α.Σ.Ε.Π. συναρτάται, μεταξύ άλλων:

α) από τον χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4589/2019, την πρωτοβουλία για την εκκίνηση της διαδικασίας κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και

β) από τον χρόνο έναρξης του νέου σχολικού έτους για το οποίο διενεργείται η σχετική διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο οποίος είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022, χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες επιλογής και κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών εκ μέρους του Α.Σ.Ε.Π. αλλά και η τοποθέτηση αυτών στις διάφορες οργανικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με τις ανωτέρω προκηρύξεις τέθηκε, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ίδια για όλες, η 23η Μαΐου 2022, προκειμένου οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και εν συνεχεία το Α.Σ.Ε.Π. να έχουν στη διάθεσή τους το απαιτούμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα προβούν στην κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, την εξέταση των ενστάσεων εκ μέρους των υποψηφίων, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγάλος ενόψει του πλήθους των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4589/2019, στις αντίστοιχες προκηρύξεις της ειδικής αγωγής του έτους 2019 υποβλήθηκαν 42.095 αιτήσεις συμμετοχής και κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ασκήθηκαν 4.285 ενστάσεις.

3. Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης βάσει των σχετικών προκηρύξεων του έτους 2019, ισχύουν έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, ήτοι στις 31-8-2022, το Α.Σ.Ε.Π. κρίνει ότι οι ανωτέρω προθεσμίες που τέθηκαν με τις Προκηρύξεις του και τις σχετικές προσκλήσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν προβλεφθεί βάσει ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την έγκαιρη έκδοση των αξιολογικών πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π., με σκοπό τη στελέχωση των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών θα εκμηδένιζε κάθε πιθανότητα να εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες στο τέλος του Αυγούστου, κάτι που είναι οριακά εφικτό με τα σημερινά δεδομένα.

V. Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω προκηρύξεων της ειδικής αγωγής διενεργούνται στο γενικότερο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως η ολοκλήρωση των διαδικασιών άλλων προκηρύξεων, η διενέργεια αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων, ο έλεγχος διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού, η διενέργεια διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 8 και 43 του ν. 4765/2021, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2022 αλλά και η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. σε διάφορες Επιτροπές και Συμβούλια Επιλογής Οργάνων Διοίκησης, Σ.Ε.Π., ΕΙ.Σ.Ε.Π. κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπαϊωάννου

Ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό στην Ειδική Αγωγή αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ανακοίνωσε το 1ο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής που μπορούν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εξ αποστάσεως και ασύγχρονης 9μηνης (450 ωρών) επιμόρφωσης ώστε να μοριοδοτηθούν και να ενταχθούν και στους επικουρικούς πίνακες

Το Πιστοποιητικό έχει την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και κοστίζει μόνο 185 ευρώ - Το 9μηνο σεμινάριο ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ούτε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πιστοποιητικό Αποκλειστικά και στον ΑΥΤΙΣΜΟ με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής μπορούν να λάβουν και το πρώτο Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό στην Ελλάδα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Πάνω στον αυτισμό εντελώς εξ αποστάσεως

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Power Pass: Ξεκίνησαν Επιτέλους οι πληρωμές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

φοιτητικό συλλαλητήριο Προπύλαια
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (Vid/Pics)
Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (Vid/Pics)
nosokomeio meth
Μελέτη - κόλαφος από Λύτρα: Πέθαναν σχεδόν όλοι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ λόγω κορονοϊού
Όλοι σχεδόν όλοι οι διασωληνωμένοι λόγω κορονοϊού που βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ πέθαναν, σύμφωνα με νέα μελέτη του καθηγητή Θεόδωρου Λύτρα - Εκτεθειμένη η...
Μελέτη - κόλαφος από Λύτρα: Πέθαναν σχεδόν όλοι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ λόγω κορονοϊού
Τάκης Θεοδωρικάκος
Θεοδωρικάκος: Τα Πανεπιστήμια είναι για φοιτητές, όχι για σεσημασμένους κακοποιούς
«Τα Πανεπιστήμια και οι εστίες τους είναι για φοιτητές και όχι για σεσημασμένους κακοποιούς», δήλωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος - «Κυνηγητό φοιτητών από...
Θεοδωρικάκος: Τα Πανεπιστήμια είναι για φοιτητές, όχι για σεσημασμένους κακοποιούς
viasmos
Χαλκιδική: Ελεύθερος με όρους ο 24χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό 14χρονης μαθήτριας
Ελεύθερος με όρους ο 24χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό 14χρονης μαθήτριας σε περιοχή της Χαλκιδικής
Χαλκιδική: Ελεύθερος με όρους ο 24χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό 14χρονης μαθήτριας