Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ακόμα ένα «άδειασμα» Κεραμέως για τις συγχωνεύσεις
Με απόφαση της Συγκλήτου το ίδρυμα εισηγείται τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων ως διακριτές ακαδημαϊκές μονάδες

Το ένα μετά το άλλο τα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας «αδειάζουν» την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως που τους είχε ζητήσει προτάσεις για συγχωνεύσεις Τμημάτων, στέλνοντάς της επιστολές με τις οποίες τα περισσότερα αρνούνται να συγχωνεύσουν Τμήματα και την θέτουν προ των ευθυνών της για την πραγματική κατάσταση στα Πανεπιστήμια.

Μετά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο, το ΕΚΠΑ, και πολλά άλλα ιδρύματα που ζητούν να μη συγχωνευθούν ή καταργηθούν Τμήματά τους, σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δημοσιοποίησε εκτενή ανακοίνωση της Συγκλήτου του, στην οποία τονίζεται ότι η Σύγκλητος στηρίζει τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων ως διακριτές ακαδημαϊκές μονάδες.

Επιπλέον η Σύγκλητος σημειώνει με εμφαση ότι το ζήτημα της ποιότητας εξαρτάται όχι μόνο από τους μηχανισμούς που αναπτύσσει και λειτουργεί το δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και από ένα σύνολο παραγόντων που στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, δεν εξαρτώνται από τα ίδια τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως ο εξορθολογισμός του αριθμού εισακτέων, η επαρκής χρηματοδότηση και η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας.

Όλη η απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

της 17ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου

περί της αναδιάρθρωσης του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε απάντηση της από τις 21 Φεβρουαρίου 2022 επιστολής της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας συζήτησε διεξοδικά το θέμα και κατέληξε στα εξής:

H επιχειρούμενη εξυγίανση και εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού χάρτη σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτός επιχειρείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με μεταβολές στην ακαδημαϊκή διάρθρωση (καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων, συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος, ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του/τους, προκειμένου να ανταποκρίνεται/-ονται πληρέστερα στις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και της οικονομίας) αποτελεί αδιαμφισβήτητα, όπως σημειώνεται και στην ανωτέρω επιστολή, ένα εγχείρημα εθνικής σημασίας το οποίο όμως πρέπει απαραιτήτως να ενταχθεί στο πλαίσιο της αποτύπωσης μιας εθνικής πολιτικής προτεραιοτήτων για την απασχόληση και την εκπαίδευση επιστημόνων με μακροχρόνιο ορίζοντα και να συνοδεύεται από παράλληλες στρατηγικές ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης των σπουδών, ενίσχυσης της απασχόλησης σε τομείς προτεραιότητας αλλά και αντιμετώπισης και επίλυσης φαινομένων όπως (ενδεικτικά) η φυγή επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής, ερευνητικής και κοινωνικής αποστολής τους οφείλουν να προσαρμόζονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτείας, οι οποίες πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και τεκμηρίωση. Ο μετασχηματισμός και η μεταφορά αυτών των κατευθύνσεων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, αποτελεί αρμοδιότητα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, τα οποία, στα πλαίσια της αυτονομίας τους και του αυτοδιοίκητου, οφείλουν να διαμορφώσουν κατάλληλα προγράμματα σπουδών και να ορίσουν και διασφαλίσουν τους αδιαπραγμάτευτους όρους για την ποιοτική υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να είναι δεσμευτικοί όχι μόνο για τα Ιδρύματα, αλλά και για την πολιτεία. Στα δε πλαίσια της κοινωνικής λογοδοσίας τους, τα Α.Ε.Ι. πρέπει να αξιολογούνται με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια όχι αποσπασματικά, αλλά αντιπροσωπευτικά του συνόλου των πτυχών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, η λήψη εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, όπως η ακαδημαϊκή δομή των Πανεπιστημίων της χώρας, δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε δείκτες που αποτυπώνουν μονοδιάστατα δεδομένα λειτουργίας και βιωσιμότητας προγραμμάτων σπουδών, για πολλούς εκ των οποίων, τα ίδια τα Ιδρύματα δεν έχουν την ευθύνη διαμόρφωσής τους. Αντιθέτως, πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία αποτυπώνουν τις προτεραιότητες και ποσοτικοποιούν την ευρύτερη αναπτυξιακή εθνική στρατηγική.

Είναι αναγνωρίσιμο γεγονός ότι, διαχρονικά, η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας δεν έχει πραγματοποιηθεί στη βάση της παραπάνω διαδικασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας, την μακρόχρονη οικονομική κρίση, αλλά κυρίαρχα τις πολύ συχνές και αποσπασματικές, ή και οδηγούμενες από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αλλαγές του προσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών και της δομής των Ιδρυμάτων, δημιουργεί σειρά προβλημάτων που αποτυπώνονται με ποσοτικούς δείκτες και αναδεικνύονται σε κριτήρια βιωσιμότητας. Είναι όμως σαφές, ότι ελλείψει συνολικής στρατηγικής στοχοθεσίας, η αποσπασματικότητα δεν αίρεται, ενώ ταυτόχρονα αγνοείται η θεμελιωμένη πλέον εντός των Ιδρυμάτων διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία και αποτυπώνει την προσπάθεια που επιτελούν τα Α.Ε.Ι. της χώρας για την παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της σχετικής, αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους.

Βάσει του ισχύοντος στρατηγικού σχεδιασμού και ακαδημαϊκού αναπτυξιακού προγραμματισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, βασικά συστατικά της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται από την λειτουργεία των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων του αποτελούν α) τα πρωτότυπα και μοναδικά στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών β) ο υψηλός βαθμός διεπιστημονικότητας των αντικειμένων και διαθεματικότητας των σπουδών, με συνέργεια επιστήμης, τέχνης και πολιτισμού και γ) ο συνδυασμός τεχνολογικών και θεωρητικών αντικειμένων και επιστημών. Παράλληλα, ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου προσφέρει τη διασύνδεση με το σύνολο των τοπικών κοινωνιών των Επτανήσων με διακριτή παρουσία στην Ελλάδα ως περιφέρεια καταγωγής ενός μεγάλου μέρους της εθνικής πνευματικής και μουσικής παραγωγής, αλλά και με διεθνή αναγνωρισιμότητα για τον πολιτισμό, την ιστορία και την φυσική ομορφιά. Στοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί διαχρονικά να αποτελούν τον πυρήνα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της αποκλειστικής σχετικής ευθύνης που απορρέει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει αναπτύξει ένα σύνολο μηχανισμών που υποστηρίζουν και επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση με θεσπισμένα πρότυπα ακαδημαϊκής ποιότητας. Η σταθερή αυτή προσήλωση του Ιδρύματος σε υψηλούς ποιοτικούς στόχους αποδεικνύεται από τις εξαιρετικές κατατάξεις που έχει λάβει κατά τις πρόσφατες διαδικασίες πιστοποίησης, τόσο το Ιδρυματικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, όσο και τα Προγράμματα Σπουδών που έως και σήμερα έχουν πιστοποιηθεί. Αυτό όμως που η Σύγκλητος έχει εμφατικά σημειώσει και στο παρελθόν είναι ότι το ζήτημα της ποιότητας εξαρτάται όχι μόνο από τους μηχανισμούς που αναπτύσσει και λειτουργεί το δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και από ένα σύνολο παραγόντων που στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, δεν εξαρτώνται από τα ίδια τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Βασική και πρόσθετη απαίτηση λοιπόν της ποιοτικής ενίσχυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν:

  • Ο εξορθολογισμός του αριθμού των εισακτέων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα επίπεδα που τα ίδια τα ακαδημαϊκά Τμήματα και Ιδρύματα ορίζουν και εισηγούνται με βάση τις πραγματικές δυνατότητες σε ανθρώπινους πόρους και υποδομές,

  • Η επαρκής χρηματοδότηση για την πλήρη ακαδημαϊκή λειτουργία τους και η διάθεση αντίστοιχων πόρων για την πλήρη στελέχωσή τους σε διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μετασχηματιστούν, αναπτυχθούν και λειτουργήσουν βάσει των εθνικών προτεραιοτήτων,

  • Η ουσιαστική ενίσχυση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ποιότητα, αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Παράλληλα, για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, και ειδικά για τα νησιωτικά εξ αυτών, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την υλοποίηση μέτρων εξισορρόπησης των συνεπειών που δημιουργούνται από τις ιδιαιτερότητες (δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές) της γεωγραφικής τους θέσης, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε πλήθος κοινωνικών και οικονομικών πεδίων, λόγω γεωγραφίας.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν συνθήκες, οι οποίες εάν δεν ικανοποιούνται, η οποιαδήποτε προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης των Α.Ε.Ι., αλλά και αναδιάρθρωσης αυτών στην βάση μονοδιάστατων κριτηρίων που σε μεγάλο βαθμό δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τα Πανεπιστήμια και δεν αποτυπώνουν την πολυδιάστατη ακαδημαϊκή τους ποιοτική επίδοση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν, σε συνδυασμό με την έλλειψη στρατηγικού εθνικού σχεδίου, για άλλη μια φορά σε αποσπασματικές, μη βιώσιμες δομικές λύσεις για τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η Σύγκλητος στηρίζει τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων ως διακριτές ακαδημαϊκές μονάδες. Παράλληλα, σεβόμενη το αυτοδιοίκητο των ακαδημαϊκών Τμημάτων, αποδέχεται κατά πλειοψηφία τις επιμέρους εισηγήσεις τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αντίστοιχα αποσπάσματα πρακτικών των οικείων Συνελεύσεων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω εισηγήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε οποιαδήποτε στρατηγική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της ακαδημαϊκής δομής του Ιδρύματος και συνοψίζονται / παρατίθενται αλφαβητικά ως εξής:

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας:

Το Τμήμα είναι το παλαιότερο και μοναδικό πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τα αναφερόμενα στην ονομασία του γνωστικά αντικείμενα, καθώς θεραπεύει την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία και τη Μουσειολογία στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου της Επιστήμης της Πληροφορίας. Το Τμήμα στοχεύει στη μελέτη και ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης τεκμηρίων και πληροφορίας κάθε τύπου και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης. Οι αρχές της Επιστήμης της Πληροφορίας αφορούν οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και οποιασδήποτε μορφής τεκμήρια, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού (αρχείου, βιβλιοθήκης, μουσείου, κ.ά.), τις απαιτήσεις της διαχείρισης και της διατήρησης κάθε τύπου τεκμηρίου (διοικητικά έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία, ιστορικά αρχεία, βάσεις δεδομένων αναφοράς, έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, μουσειακά αντικείμενα κ.λπ.) και τις αντίστοιχες επιστημονικές αρχές και μεθόδους.

Η πληρότητα της κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει στο πλαίσιο του ΠΠΣ, καθώς και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του, έχουν πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την περίοδο 15-02-2022 έως 14-02-2026. Το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπροσθέτως, στην κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα, συνεισφέρει και η λειτουργία των τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των τεσσάρων Ερευνητικών Εργαστηρίων του, καθώς και η ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα των μελών του.

Η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο πλαίσιο της Επιστήμης της Πληροφορίας έχει διευρυμένο διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε υποψηφίους από όλα τα Επιστημονικά Πεδία, όχι μόνο σε αυτά που εντάσσονται στην Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Για αυτό τον λόγο, το Τμήμα έχει αιτηθεί στο παρελθόν και επανειλημμένα την ένταξή του σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία του μηχανογραφικού δελτίου. Ενδεικτικά αναφέρεται το αίτημα της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΙΠ, 23/10/2013 με το υπ’ αριθμόν ΔΣΦΜ/3315/Φ.28, 15/11/2013 διαβιβαστικό, του οποίου η εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν Φ.251/196262/Β6, 20-12-2013, παραπέμφθηκε στο μέλλον «εν όψει της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Το αίτημα επανήλθε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση της 13ης συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΙΠ, 14/2/2022.

Το Τμήμα στη μέχρι τώρα πορεία του έχει ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία εντάσσονται στους φορείς οι οποίοι διαθέτουν τα μέσα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία για να συνεισφέρουν καθοριστικά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ψηφιακή σύγκλιση, τη δια βίου μάθηση, τον ψηφιακό γραμματισμό και την κοινωνική συνοχή. Η κάλυψη αυτών των αναγκών απαιτεί ένα μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό σωστά καταρτισμένων αποφοίτων. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα οι σχετικοί οργανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, στην πλειονότητά τους λειτουργούν υποτυπωδώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και αδυνατούν να υπηρετήσουν σωστά τους σκοπούς τους. Η συμπίεση αυτή του επαγγελματικού χώρου αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος μας, η λειτουργία του σε ίδρυμα της περιφέρειας με αυξημένες απαιτήσεις διαβίωσης και έχοντας ελάχιστες δαπάνες φοιτητικής μέριμνας, η εισαγωγή του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αλλά πρωτίστως ο περιορισμός των υποψηφίων φοιτητών από τη δεξαμενή ενός και μόνο Επιστημονικού Πεδίου (και όχι όλων των Επιστημονικών Πεδίων, όπως έχει ζητήσει το Τμήμα), οδήγησαν στην κάλυψη μέρους των θέσεων πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα. Κρίνεται αναγκαίο ότι οποιοδήποτε ουσιαστική πρόταση αναδιάρθρωσης του Τμήματος βασισμένη σε ακαδημαϊκά κριτήρια προϋποθέτει το σαφή προσδιορισμό ανάπτυξης και λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων, στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της χώρας μας.

Το Τμήμα προτείνει την αποδοχή του αιτήματός του για εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών σε αυτό από όλα τα Επιστημονικά Πεδία. Επιπροσθέτως, το Τμήμα, έχοντας ήδη συζητήσει στο παρελθόν, εξετάζει το ενδεχόμενο της προσαρμογής της ονομασίας του, έτσι που να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητά του στο πλαίσιο της Επιστήμης της Πληροφορίας στο οποίο θεραπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Τονίζεται ότι το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής από την ίδρυσή της το Μάιο του 2013, καλύπτοντας το μέρος της Επιστήμης της Πληροφορίας.

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων:

Με βάση την« Έκθεση επί των 15 Κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, το επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας, και τις ερευνητικές επιδόσεις, αναδεικνύεται πως το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΤ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, i) ανταποκρίνεται και συμβαδίζει πλήρως με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής και Εθνικής οικονομίας, υπηρετώντας έναν κλάδο που αποτελεί κύριο και πρωταγωνιστικό πυλώνα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, ii) ανταποκρίνεται, συμβαδίζει και αναπτύσσεται με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης, υπηρετώντας ολιστικά τον τομέα της Αγροδιατροφής, έχοντας μάλιστα στοχεύσει στη βιώσιμη ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα μέσω της προσαρμογής του στην εποχή της βιοοικονομίας, iii) διαθέτει διεπιστημονικότητα στο πρόγραμμα σπουδών και τη δυνατότητα σύνδεσης του πρωτογενή τομέα τροφίμων με τις σύγχρονες τάσεις περί ανάπτυξης αειφορικών συστημάτων τροφίμων, iv) διαθέτει μοναδικότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και βάσει χωροθέτησης, γνωστικού αντικειμένου και ακαδημαϊκής ωριμότητας (συγκρινόμενο με τα όμορα και «συναφή» Τμήματα) δύναται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Δυτική Ελλάδα (Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας), v) διαθέτει επάρκεια υποδομών και εξοπλισμού, τα οποία σύντομα θα αναβαθμιστούν σημαντικά με το νέο κτήριο στο campus του Αργοστολίου και την προμήθεια εξοπλισμού αξίας άνω των 3,3 εκ ευρώ, vi) διαθέτει την κρίσιμη μάζα προσωπικού και είναι ήδη δρομολογημένη η ενίσχυση του Τμήματος με τουλάχιστον τέσσερα (4) νέα μέλη ΔΕΠ και ένα (1) νέο μέλος ΕΔΙΠ, vii) εκπονεί υψηλού επιπέδου έρευνα, με τα μέλη του να πρωταγωνιστούν στο δείκτη h-index σε επίπεδο Ιδρύματος, εκπονεί πληθώρα ερευνητικών έργων (με προϋπολογισμό άνω των 2.5 εκ. ευρώ την τελευταία 3-ετία), εκ των οποίων δύο έργα αποτελούν εμβληματικές εθνικές δράσεις («Εθνικές Υποδομές» και «Περιφερειακή Αριστεία»), viii) είναι ερευνητικά ενεργό και καλύπτει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες, ενώ διαθέτει τα εχέγγυα για σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης μέσω της προσέλκυσης νέων ερευνητικών έργων, ix) παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες (ψηφιακές και μη) στην κοινότητά του, x) διαθέτει υψηλούς δείκτες ακαδημαϊκότητας και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των ακαδημαϊκών κριτηρίων που οριοθετούν τη λειτουργία ενός επιτυχημένου Πανεπιστημιακού Τμήματος, xi) διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζει τη σύνδεση τους με την έρευνα και την καινοτομία, xii) έχει αναπτύξει πληθώρα συνεργασιών τόσο εντός όσο και εκτός Ιδρύματος, xiii) το επιστημονικό του πεδίο/γνωστικό αντικείμενο δεν επικαλύπτεται με κάποιου άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, xiv) δε διαθέτει ούτε στοιχειώδη συνάφεια με κάποιο άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να συζητηθεί/διατυπωθεί οποιουδήποτε είδους πρόταση μετεξέλιξης μέσω συγχώνευσης/ συνεργασίας.

Το Τμήμα θεωρεί απαραίτητη την θεσμοθέτηση διακριτών επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των σχετικών με τον αγροδιατροφικό τομέα Τμημάτων ανά την επικράτεια, και αναγκαιότητα, για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, την αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας των τεκμηριωμένων προτάσεων του Τμήματος για μειωμένο αριθμό εισακτέων (στους 100 εισακτέους), καθώς και την εισαγωγή αυτών και από το 4ο πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου των πανελληνίων.

Ταυτόχρονα όμως, διατυπώνει πως τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες εξελίξεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τη βιοοικονομία και την κυκλική βιοοικονομία, δεδομένου ότι είναι σαφείς οι οδηγίες που έχουν τεθεί μέχρι το 2050, και πιστεύει πως η εναρμόνιση των Τμημάτων με το διεθνές γίγνεσθαι είναι ακαδημαϊκή υποχρέωση προς την κοινωνία και μονόδρομος εξέλιξης και ανάπτυξης [Τα Πανεπιστήμια οφείλουν να δρουν χωρίς στεγανά και παρωπίδες, να υιοθετούν καινοτόμες ιδέες, να διαθέτουν υψηλή αντίληψη των πραγμάτων και να προτείνουν πρωτοποριακές λύσεις ως απάντηση των παγκόσμιων εξελίξεων, χαράσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο νέους δρόμους προς όφελος των φοιτητών τους και της κοινωνίας.] Στα πλαίσια αυτά το υπάρχον επιτυχημένο Τμήμα πρέπει να τολμήσει και να πρωτοπορήσει ώστε να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της αγροδιατροφής και να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην εποχή της βιο-οικονομίας.

Προκειμένου να αναδειχθεί δεόντως η κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα αποφάσισε να διερευνήσει την πιθανότητα «ευκρινούς» αποτύπωσης των αντικειμένων που ήδη υπηρετεί και θεωρεί πως αποτελούν «το μέλλον», και στον τίτλο του Τμήματος. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να διερευνήσει τη «μετεξέλιξη» του Τμήματος, σε Τμήμα «Επιστήμης Τροφίμων & Βιοοικονομίας» ή «Αγροδιατροφής & Βιοοικονομίας», και να καταθέσει την πρόταση αυτή προς εξέταση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και το Υπουργείο Παιδείας, εκτιμώντας πως η πρόταση αυτή είναι «πρωτοπόρα» και πλήρως συμβατή με την εθνική και περιφερειακή αναγκαιότητα για διεπιστημονική προσέγγιση και ουσιαστική επένδυση στη γνώση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

 

Τμήμα Ιστορίας:

Με γνώμονα την προστασία της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και την αύξηση της ελκυστικότητας του Προγράμματος Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία τριών Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου, με αναφορά της αντίστοιχης κατεύθυνσης στον τίτλο σπουδών που χορηγείται στους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας, ως εξής:

Α) Κατεύθυνση Ιστορίας

Β) Κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Δεδομένης της ταχύτατης εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικά στον

τομέα της ιστορικής έρευνας, έτσι όπως αποτυπώνεται σε διεθνές επίπεδο, η κατεύθυνση αυτή θα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στην κατανόηση των ιστορικών πηγών (αρχεία, έντυπα, χάρτες, ψηφιακές πηγές, πολιτισμικά τεκμήρια). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων που θα εισαγάγουν τους φοιτητές στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων, στα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και τις εφαρμογές τους στην Ιστορία, στα προγράμματα αυτόματης μεταγραφής κειμένων. Πρόκειται για μία κατεύθυνση με σαφή διεπιστημονικό χαρακτήρα και η λειτουργία της θα βασίζεται στη συνεργασία με τμήματα και ινστιτούτα του Πανεπιστημίου, όπως εξηγείται παρακάτω.

Γ) Κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης: Η κατεύθυνση έχει ως αφετηρία τον ιστορικό πυρήνα της φυσιογνωμίας του Τμήματος που περιλαμβάνει την ολιστική μελέτη των τεκμηρίων του παρελθόντος, γραπτών πηγών και υλικών καταλοίπων, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κατεύθυνσης που θα εμβαθύνει στην τεκμηρίωση και έρευνα του υλικού πολιτισμού στη διαχρονία (από την Προϊστορία ως τους Νεότερους Χρόνους), καθώς και στη μελέτη της Τέχνης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής. Η μελέτη της διαχρονίας του υλικού πολιτισμού θεραπεύεται μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων Εθνοαρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η κατεύθυνση καλύπτει ένα κενό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και αξιοποιεί την ανάπτυξη συνεργασιών με υπάρχοντες φορείς (Εφορείες Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα κ.α.) για τη διδασκαλία, έρευνα και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών. Η ανάπτυξη της κατεύθυνσης της Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης βασίζεται στα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής και Κλασσικής Αρχαιολογίας, της Εθνοαρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, αναπτύσσοντας παράλληλα συνέργειες με άλλα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η εξασφάλιση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων του Αρχαιολόγου και Ιστορικού

της Τέχνης στους φοιτητές που θα επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση, διευρύνοντας τις δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας.

Το Τμήμα Ιστορίας μπορεί να υποστηρίξει τις παραπάνω κατευθύνσεις σε συνεργασία με Τμήματα του ιδίου Πανεπιστημίου, όπως τα Τμήματα Πληροφορικής, το Ινστιτούτο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και με όποιους άλλους πόρους εντός του Πανεπιστημίου δύνανται να συμβάλουν σε αυτό. Παράλληλα θα ζητήσει την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ στους τομείς των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Αρχαιολογίας.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας υπογραμμίζει το γεγονός ότι η άστοχη και πρόχειρη πολιτική ίδρυσης νέων ομοειδών τμημάτων τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει προηγηθεί συστηματική μελέτη για τις επιπτώσεις σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο, είχε αρνητική επίπτωση στον αριθμό των εισακτέων. Το Τμήμα Ιστορίας, ένα τμήμα με 37 έτη ζωής, με επάρκεια υποδομών και -κυρίως- με συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών, είναι έτοιμο να αναπτύξει συνέργειες με ομοειδή τμήματα.

Παράλληλα, η Συνέλευση του Τμήματος ομοφώνως επαναλαμβάνει την εγκεκριμένη από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου απόφαση περί κατάταξης του Τμήματος Ιστορίας και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο και, τέλος, εισηγείται, επίσης ομοφώνως, να επανέλθει το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ομάδα αντιστοίχισης ακαδημαϊκών Τμημάτων: Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως συνέβαινε έως και το 2019 (βλ. Υ.Α. υπ’ αριθμ. 104100/Ζ1/27-6-2019, ΦΕΚ 2656/τ. Β m/1-7-2019).

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών:

Σύμφωνα με την ανάλυση των κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεικνύεται ότι το Τμήμα βρίσκεται σε μία πολύχρονη τροχιά ανάπτυξης και ακαδημαϊκής εξέλιξης. Ανταγωνίζεται επιτυχώς τα αντίστοιχα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων (ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ και ΕΚΠΑ). Ακολουθώντας πιστά κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων το στρατηγικό του δόγμα που στόχο έχει την προσφορά διεθνοποιημένων μουσικών σπουδών στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο Ελληνικό Ανώτατο Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο εξωτερικό.

Το Τμήμα θεωρεί ότι χάρη στην ευρύτητα του φάσματος του διδακτικού και επιστημονικού του έργου, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του είναι σήμερα κατά μείζονα λόγο σε θέση να απορροφήσει επιτυχώς τα Τμήματα: Α) Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του πρώην ΤΕΙ. Η απορρόφηση θα εμπλουτίσει την κατεύθυνση των μουσικών επιστημών του τμήματος (πρόκειται για μία από τις τρεις) με έναν σημαντικό τομέα, αυτόν της εθνομουσικολογίας. Β) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρώην Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)). Σε προηγούμενη σχετική διαβούλευση το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχε καταθέσει σχετική ομόφωνη πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μουσικών & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Οι δύο ανωτέρω προτεινόμενες απορροφήσεις θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός δυναμικού τομέα εθνομουσικολογίας, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του Τμήματος σε ένα τμήμα που θα θεραπεύει με τον πιο σφαιρικό τρόπο ολόκληρο το φάσμα των μουσικών σπουδών, προσδίδοντας του άλλο ένα πλεονέκτημα προκειμένου να πετύχει τον στρατηγικό του στόχο που είναι η «ανάδειξή του ως σημείου αναφοράς στην ακαδημαϊκή έρευνα, την καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου.»

 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας:

Η απάντηση του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην επιστολή του Υπουργείου με θέμα τις προτάσεις αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας, δίδεται σήμερα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος και συνοδεύεται από την πλήρη απόρριψη και την πλέον απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη της όλης λογικής που διέπει τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος εκφράζει για άλλη μια φορά, την πολλοστή, την πλήρη αντίθεσή της σε μέτρα, κινήσεις ή ενέργειες που στοχεύουν στην «αναδιάρθρωση», στον περιορισμό ή στην αποσάθρωση του δημόσιου πανεπιστημίου, πόσο μάλλον όταν: α) δεν λαμβάνονται με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια και β) παραβιάζουν ξεκάθαρα την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου. Στο πνεύμα αυτό, η Γενική Συνέλευση εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της σε οποιοδήποτε σχέδιο, μέτρο, κίνηση ή ενέργεια κινείται προς την κατεύθυνση της αποδυνάμωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου ή/και οποιουδήποτε των τμημάτων του.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή, και λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την έκθεση της ΟΥΝΕΣΚΟ η οποία αναφέρεται σε «κοινωνίες της γνώσης ως πηγή ανάπτυξης», η Γενική Συνέλευση καταθέτει έκθεση, απαντώντας εκ παραλλήλου ένα προς ένα στα σημεία που τίθενται στην εν λόγω επιστολή. Η παραπάνω έκθεση αποδεικνύει, πέραν πάσης αμφιβολίας, τη μεγέθυνση και ισχυροποίηση του τμήματος κατά τα τελευταία έτη. Μια τέτοιου είδους όμως παρουσίαση η οποία στηρίζεται απλώς σε αριθμητικά στοιχεία υπολείπεται αναγκαστικά κατά πολύ της πραγματικότητας, της ποιοτικής δηλαδή ανάλυσης του έργου που πραγματοποιείται συνεχώς παρά τις τεράστιες δυσκολίες και εμπόδια από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του τμήματος προς χάριν των φοιτητών μας και του δημόσιου χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου.

 

Τμήμα Περιβάλλοντος:

Η Συνέλευση του Τμήματος ομόφωνα αποφάσισε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο καθώς πληροί τα περισσότερα κριτήρια βιωσιμότητας (συγκεκριμένα 13 από τα συνολικά 15). Η γεωγραφική του θέση καθιστά το Τμήμα Περιβάλλοντος ιδανικά τοποθετημένο για το αντικείμενό του στην κεντρική Μεσόγειο. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η διατήρηση του Τμήματος Περιβάλλοντος με το συγκεκριμένο όνομα και πρόγραμμα σπουδών για δύο (2) ακόμα χρόνια, κατ’ ελάχιστον, ώστε να ολοκληρωθεί ένας κύκλος σπουδών και να υπάρξουν οι πρώτοι απόφοιτοι, ενώ σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει δυνατή και η εισαγωγή περισσότερων φοιτητών μέσω του 4ου πεδίου του μηχανογραφικού δελτίου των πανελληνίων εξετάσεων. Η ικανοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και η ιδανική του θέση στο Ιόνιο, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης του τμήματος και μη κατάργησής του.

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος επισημαίνει ότι το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος δεν έχει ούτε καν μερική συνάφεια με κάποιο άλλο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, γεγονός που δεν επιτρέπει την πρόταση κάποιας συγχώνευσης. Επιπλέον, οι εκτεταμένες εγκαταστάσεις του τμήματος στη Ζάκυνθο και ο μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να ενσωματώσει και κάποιο άλλο συναφές τμήμα άλλου ιδρύματος σε περίπτωση που το Υπουργείο το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

Ως εκ τούτου, η Συνέλευση θεωρεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος πρέπει να διατηρηθεί ως έχει και ότι μόνο σε περίπτωση που το Υπουργείο αποφασίσει την κατάργηση των τμημάτων Περιβάλλοντος, το τμήμα θα μπορούσε να εξετάσει πιθανή στροφή του αντικειμένου σπουδών του προς τον τομέα των επιστημών της Θάλασσας και συγκεκριμένα προτείνει την αναμόρφωση του σε Τμήμα «Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικονομίας».

 

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης:

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΠΕΡ.ΑΝ, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας και σεβόμενα το λειτούργημα που με αφοσίωση υπηρετούν και έχοντας έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, συνέταξαν την πρόταση νέου Τμήματος Ναυτιλίας και Διοίκησης Υπηρεσιών στη Λευκάδα, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική απόφαση και εκτιμήθηκε ότι συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δύο εναλλακτικές προτάσεις που μελετήθηκαν, ήτοι Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ακαδημαϊκά κριτήρια που ορίζονται από την ΕΘΑΑΕ, τα μέλη ΔΕΠ προτείνουν την ίδρυση του νέου Τμήματος, διατυπώνοντας παράλληλα τις απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις που εγγυώνται τη βιωσιμότητά του και την δυνητική διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων που θα θεραπεύουν τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Τμήμα Πληροφορικής:

Είναι γεγονός ότι στην σύγχρονη εποχή, το επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής, οριζόμενο από τον επιστημονικό του πυρήνα αλλά και τις ποικίλες τεχνολογικές και ανθρωπιστικές εφαρμογές του, είναι εξαιρετικά ευρύ, γεγονός που το καθιστά διαθεματικό και που δημιουργεί αναπόφευκτα επικαλύψεις με αντικείμενα συναφών ακαδημαϊκών αντικειμένων. Εστιάζοντας στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε επίπεδο Σχολής στην οποία αυτό εντάσσεται, η Βιβλιοθηκονομία επιβεβαιώνει τον παραπάνω κανόνα διαθεματικότητας, έχοντας όμως διακριτή στόχευση με επίκεντρο την πληροφορία και την διαχείριση αυτής στα σύγχρονα, ισχυρά εξελισσόμενα ψηφιακά πληροφοριακά περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, τυχόν πρόδηλες επικαλύψεις της Πληροφορικής με το αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας είναι με ακαδημαϊκούς όρους επιφανειακές και δεν αλλοιώνουν την διακριτότητα του χαρακτήρα των δύο επιστημονικών πεδίων και συνεπώς και των σπουδών των δύο Τμημάτων. Επιπλέον όμως, και πάλι σε επίπεδο Σχολής, κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στον πυρήνα της Πληροφορικής και των εφαρμογών αυτής που το Τμήμα Πληροφορικής ήδη θεραπεύει, μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό, είτε στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, είτε με την μορφή ενός νέου προγράμματος σπουδών που θα λειτουργεί υπό την ακαδημαϊκή ευθύνη του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες προβλέψεις της νέας νομοθεσίας για την λειτουργία των Α.Ε.Ι. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα του κατακερματισμού και των επικαλύψεων των γνωστικών αντικειμένων που αυτή τη στιγμή παρατηρούνται. Επικαλύψεις οι οποίες δημιουργούν αρνητικές προοπτικές λόγω της εφαρμογής των συγκεκριμένων κριτηρίων περί βιωσιμότητας των Τμημάτων και που οφείλονται κατά μείζονα λόγο στην έλλειψη καταγεγραμμένης αναπτυξιακής στοχοθεσίας σε επίπεδο Σχολής, αλλά και στην μη διακριτή οριοθέτηση πτυχών και αντικειμένων των οικείων προγραμμάτων σπουδών.

Το Τμήμα Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, αναζητεί συνέργειες με Τμήματα εντός του Ιδρύματος, τα οποία μοιράζονται μαζί του κοινές αρχές ακαδημαϊκές ανάπτυξης και καθορισμού του ακαδημαϊκού περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών τους, και τα οποία προσφέρονται για διεπιστημονικές συνεργασίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα Τμήματα Πληροφορικής και Τουρισμού έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία του διατμηματικού ΠΜΣ «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό», ενώ τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ήδη συνεργάζονται στη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών δράσεων (π.χ. πανελλήνια έρευνα για την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας κατά την περίοδο της πανδημίας) και τη διεκδίκηση ανταγωνιστικών έργων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπεία των ανωτέρω, το Τμήμα Πληροφορικής θα ήταν ανοιχτό προς την διερεύνηση συνεργειών με το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής συμμετοχής σε κοινή Σχολή με αυτό.

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας καλύπτει αυτοτελώς και με πλήρη ακαδημαϊκή επάρκεια εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και σε εθνικό επίπεδο έναν σημαντικό και διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της σύγχρονης επιστημονικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, με αναφορά στις σύγχρονες Τέχνες, την οπτικοακουστική παραγωγή, την πολιτισμική επικοινωνία, την ψηφιακή τεχνολογία και τα νέα μέσα. Κατά συνέπεια, η Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος για κατάργηση, αλλαγή φυσιογνωμίας ή συγχώνευσή του.

Με δεδομένη την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω καταργήσεων, συγχωνεύσεων και ουσιαστικής αναμόρφωσης και αναδιοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων και κριτηρίων που τα Α.Ε.Ι. καλούνται να υιοθετήσουν, εκτιμάται ότι παράμετροι που εξαρτώνται αποκλειστικά από τα Τμήματα, όπως οι πάσης φύσεως αλληλοεπικαλύψεις αντικειμένων, στερούν πολύτιμους -από τους σαφώς περιορισμένους- αναπτυξιακούς πόρους. Στην παρούσα συγκυρία, λοιπόν, πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία μιας ουσιαστικής και αντικειμενικής διαδικασίας εξορθολογισμού της εσωτερικής δομής των ΑΕΙ. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με το πνεύμα εξωστρέφειας και την ακαδημαϊκή αντίληψη ανοιχτών οριζόντων που το χαρακτηρίζουν, είναι έτοιμο κατά περίπτωση να καλλιεργήσει περαιτέρω συνέργειες σε κάθε πιθανή μορφή - κατεύθυνση ή και να δεχθεί και να εντάξει εντός του διευρυμένου θεματικού του πεδίου γνωστικά αντικείμενα από συγγενή -υπό την ευρεία έννοια- ή/και πολυσυλλεκτικά ακαδημαϊκά Τμήματα εντός ή εκτός του Ιδρύματος.

 

Τμήμα Τουρισμού:

Με βάση τον διακριτό επιστημονικό χαρακτήρα του Τμήματος, την απόλυτη συνάφεια αυτού με τον κύριο παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αναγνωρίζοντας την θετική πορεία του βάσει των παραπάνω, η Συνέλευση, αποκρινόμενη στην υπ’ αριθμ. Α.Π. 1557/Υ1 Επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί της Αναδιάρθρωσης του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλώνει ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η πραγμάτωση συγχώνευσης, κατάργησης ή αλλαγής του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα την Κέρκυρα. Δεδομένης της συνεκτικότητας του επιστημονικού πεδίου του Τουρισμού, το Τμήμα δηλώνει έτοιμο να εντάξει στο Πρόγραμμά του κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στον πυρήνα ή είναι συναφή με το πεδίο αυτό, που υποστηρίζουν την διεπιστημονικότητά του, αλλά και είναι σε ευθυγράμμιση με την στρατηγική του στόχευση, και τα οποία προέρχονται από άλλα Τμήματα εντός ή εκτός του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιπλέον, δεδομένων των ουσιαστικών συνεργιών του Τμήματος με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε επίπεδο ίδρυσης κοινού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και σε επίπεδο κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, η Συνέλευση κρίνει εύστοχη την πιθανή συμμετοχή του στο άμεσο μέλλον σε Σχολή του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα.

 

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας:

Tο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας πραγματεύεται αμιγώς την επιστήμη της Επικοινωνίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των ψηφιακών μέσων για σκοπούς Επικοινωνίας. Η Επικοινωνία με χρήση ψηφιακών μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου έχει εισαγάγει νέες μορφές επικοινωνίας. To γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος είναι μοναδικό τόσο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Στο εξωτερικό υπάρχει πληθώρα πανεπιστημιακών τμημάτων τα οποία έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, πολλά δε εξ αυτών έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από το Υπουργείο καταδεικνύουν την ελκυστικότητα του Τμήματος μεταξύ των υποψηφίων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα είναι το πολυπληθέστερο τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγκαταλέγεται δε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των τμημάτων με τις περισσότερες δηλώσεις στο μηχανογραφικό σε εθνικό επίπεδο, ενώ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών του Τμήματος έχει δηλώσει το Τμήμα ως μία από τις πρώτες έξι επιλογές του. Σημειώνεται ότι η βάση εισαγωγής την τελευταία χρονιά (2021) σημείωσε άνοδο, ενώ δεν επηρεάστηκε από την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, παρόλο που το Τμήμα δέχεται έναν από τους υψηλότερους αριθμούς εισακτέων σε εθνικό επίπεδο. Στο Τμήμα προσφέρονται επιπρόσθετα σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα δύο έτη λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων υπερκάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τις προσφερόμενες θέσεις. Το Τμήμα στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, ενώ η έκταση του πανεπιστημιακού campus προσφέρεται για την υλοποίηση περαιτέρω εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών αναγκών, όπως η υλοποίηση φοιτητικών εστιών. Αναφορικά με την σχέση αποφοίτων και αγοράς εργασίας, τα υφιστάμενα στοιχεία καταδεικνύουν ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τους αποφοίτους του Τμήματος. Ειδικότερα, τα στοιχεία που έχει στη κατοχή του το Τμήμα δείχνουν πολύ υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, ενώ μελέτες από εξειδικευμένους διεθνείς οίκους συγκαταλέγουν τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, σε αυτά με πολύ υψηλή ζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενώ οι προοπτικές περαιτέρω δραστηριοποίησης του είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το Τμήμα, όχι μόνο δεν αποτελεί υποκείμενο της οποιασδήποτε μορφής αναδιάρθρωσης ή αλλαγής κατάστασης, αλλά αντίθετα κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με κτιριακές υποδομές. Επιπρόσθετα στην περίπτωση που η Πολιτεία επιθυμεί την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη περιφερειακών (ιδίως νησιωτικών) τμημάτων, όπως το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, επιβάλλεται η επικείμενη αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην συνοδευτεί από άμετρη ίδρυση τμημάτων σε άλλα κεντρικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με γνωστικά αντικείμενα συναφή με αυτά που θεραπεύει το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

H Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, με στόχο τη διατήρηση της υφιστάμενης πολυνησιωτικής χωροθέτησης του Ιδρύματος, επίσης αποφασίζει να εισηγηθεί, στην περίπτωση εκείνη όπου η πρόταση για μετεξέλιξη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την Λευκάδα κριθεί ως μη-βιώσιμη, την Ίδρυση στην πόλη της Λευκάδας Τμήματος Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόταση ίδρυσης.

Τέλος, ειδικά για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας, η Σύγκλητος διατυπώνει την ήδη ειλημμένη απόφασή της ότι η ευρύτητα του επιστημονικού πεδίου της Εθνομουσικολογίας είναι εξ ορισμού περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που δεν δικαιολογεί την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης ακαδημαϊκής μονάδας σε επίπεδο Τμήματος, η οποία να το θεραπεύει αυτοτελώς σε προπτυχιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι, στρατηγικά, το ΙΠ έχει ήδη δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον δημιουργικής και καλλιτεχνικής αριστείας στο πεδίο της μουσικής επιστήμης, μέσω της λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, το πεδίο της Εθνομουσικολογίας, ως υποσύνολο της Μουσικής Επιστήμης, μπορεί να θεραπευτεί στην ολότητά του διδακτικά και ερευνητικά από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα