pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Thumbnail
Ενας πλήρης οδηγός για τις διαδικασίες επιλογής, τη συνέντευξη, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 116 νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν τους επόμενους μήνες

Από σήμερα και για τις επόμενες 20 ημέρες, έως τις 24 Ιανουαρίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αναδειχθούν σε μια από τις συνολικά 116 θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην  διαδικασία επιλογής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά,  μέσω της διαδικτυακής πύλης https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXIS.

Το alfavita.gr  δημοσιεύει ακολούθως έναν χρήσιμο αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, σημειώνοντας κατ' αρχάς ότι ανάμεσα στα καθήκοντα και το έργο που θα αναλάβουν οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται ρητώς η συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης -με άλλα λόγια δε νοείται υποψήφιος "στρατηγός" της εκπαίδευσης που να μη συμφωνεί με την εφαρμογή της. 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή. Όσοι τοποθετούνται εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

Οι προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα

1. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να:

α) είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β) έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης,

γ) έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 και,

δ) έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4823/2021, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Σ.Δ.Ε. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον, πριν υπαχθούν στην ΠΔΕ η τελευταία οργανική τους θέση ήταν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τι ΔΕΝ επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες.

Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4823/2021, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/.  Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών φορολογίας φυσικών προσώπων (TAXIS). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον. Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου

(ii) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1,2,11 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α΄ 136)

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου (

v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής–καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

* Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εντός της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Τα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Με τις αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας αναρτώνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία είναι:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό – καθοδηγητικό έργο καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

ζ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

 Η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αποδεικνύεται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων (συνεπώς μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου) και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ.

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

 Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.  Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Η συνέντευξη για έναν στούς δύο: Το πλεον καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας

Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία. 

Τα στάδια της συνέντευξης

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής, β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο. Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Έπειτα ο υποψήφιος παρουσιάζει το θέμα της μελέτης περίπτωσης με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της μελέτης περίπτωσης και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.  Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής: α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες, β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες, γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες, Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, κα.

Οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.  Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα. Καταρτίζονται ο τελικός αξιολογικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για ενημέρωση των υποψηφίων. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους και οι επικουρικοί πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους

Τα 4 Συμβούλια Επιλογής 

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως ορίστηκαν τα τέσσερα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα γίνουν το επόμενο έτος. Τα τρια Συμβούλια εδρεύουν στην Αθήνα και το τέταρτο στη Θεσσαλονίκη

Το Α' Συμβούλιο

Το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκροτείται ως εξής:

1. Σιασιάκος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Κουτούζης Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Αργυροπούλου Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Καλδή Σταυρούλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Καλογήρου Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

4. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Φωτεινό Δημήτριο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

5. Δασκαλογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Στραβολαίμη Ιωάννη, διοικητικό υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτριά του την Ξενοπούλου Απολλωνία – Θηρεσία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

To B' Συμβούλιο

Το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Λαχάνου Ευαγγελία, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχάλη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαμούρα Μαρία , μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. 4. Μαγουλά Ευγενία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. , ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Οικονομόπουλο Δημήτριο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Ι.Ε.Π. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που η Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει η αναπληρώτριά της και αν και αυτή έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Σακελλαροπούλου Βαρβάρα, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π., με αναπληρώτριά της την Παππά Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π.

Το Γ' Συμβούλιο

Συγκροτούμε το Γ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Σακέλλης Ιωάννης, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Διέλλα Γεώργιο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Αναστασίου Σοφία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παρθένη Χρήστο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

3. Σταμάτης Παναγιώτης, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

4. Σακελλαρίου Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

5. Πασσάς Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το 2 ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Κουκούλη Αδάμο, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, με αναπληρώτριά του την Γκιβίση Ασημίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Το Δ' Συμβούλιο

Συγκροτούμε το Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Ρέπα Βασιλική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Δραγώνα Γεράσιμο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Ιορδανίδης Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιαννακουδάκη Παναγιώτη , μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

3. Μητροπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσορμπατζούδη Χαράλαμπο, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

4. Μπίκος Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νικολάου Σουζάννα - Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

5. Τσαχαλάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Χρήστου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που η Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής της και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Κομψοπούλου Γεωργία, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ,με αναπληρώτριά της την Φραγκούδη Θωμαή, διοικητική υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Οι επιτροπές αποτίμησης συγγραφικού έργου

Σε κάθε Συμβούλιο Επιλογής, θα λειτουργήσει και από μια επιτροπή αποτίμησης συγγραφικού έργου των υποψηφίων ως εξής: 

Ι. Επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Τύπας Γεώργιος Επιστημονικός Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος.

2. Μπίστα Πολυξένη, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

3.Χαλκιώτης Δημήτριος, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως γραμματέας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Γκλιάου Νικολέτα, Επιστημονική Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κιουλάνης Σπυρίδωνας, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3. Χριστοδούλου Νικόλαος, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

ΙΙ. Επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Μπαμπίλης Δημήτριος, Επιστημονικός Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος.

2. Καπετανάκη Σεβαστή, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Παπαδοπουλου Σταυρούλα, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως γραμματέας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γελαστοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Δημακοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

ΙΙΙ. Επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Μαντάς Παναγιώτης, Επιστημονικός Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος.

2. Φέρμελη Γεωργία, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Γιοβάνογλου Σοφία, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως γραμματέας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Γράψας Ιωάννης, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Παπαθανασίου Θεοδώρα, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Χαροκοπάκη Αργυρώ, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

ΙV. Επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Κουρμπέτης Βασίλειος, Επιστημονικός Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρος.

2. Οικονομίδης Σαράντος, Σύμβουλος του Α΄ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Λαζάρου Σωτηρία, Επιστημονική Σύμβουλος Α΄ του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως γραμματέας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Γιαννίκας Αθανάσιος, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2.Τάσος Νικόλαος, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3.Καραγιάννη Σοφία, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

Το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, στο έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της ευθύνης τους.

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονισμού διδακτέας ύλης.

6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων και των Ε.Κ. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

7. Εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές/προϊσταμένους ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

8. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.

9. Εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Τα καθήκοντα

α. Ασκούν τη διοίκηση, εποπτεύουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της περιφέρειάς τους.

β. Ενημερώνουν τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.

γ. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των διοικητικών υπαλλήλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Δύνανται να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία και να διατάξουν πειθαρχική διαδικασία επί όλων των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

δ. Ασκούν διοικητική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

ε. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

στ. Οργανώνουν και εποπτεύουν τη λειτουργία των σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, που αφορούν στην ενισχυτική διδασκαλία, των ειδικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και όλων των καινοτόμων δράσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.

ζ. Εισηγούνται αρμοδίως την ίδρυση, την προαγωγή, τη συγχώνευση, τη μεταφορά, τη μετονομασία, τη μετατροπή, την κατάργηση ή τον υποβιβασμό των σχολικών μονάδων καθώς και την προσθήκη νέων Τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ).

η. Εισηγούνται - αιτούνται το χαρακτηρισμό σχολείων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.

θ. Αναστέλλουν τη λειτουργία τάξεων ή ολόκληρου του ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ι. Συσκέπτονται, όποτε κρίνουν αναγκαίο, με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων με σκοπό τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

ια. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων των Εκπαιδευτικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών των Γονέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εκπαίδευση.

ιβ. Εγκρίνουν τον εσωτερικό κανονισμό των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ιγ. Θεωρούν τους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιδ. Θεωρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τηρούνται στα ιδιωτικά σχολεία. ιε. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και εισηγούνται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

ιστ. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, την κατάσταση των σχολείων, τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και προτείνουν τα αναγκαία μέτρα. Υποβάλλουν την έκθεση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ιζ. Συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων, εκτός από εκείνες που επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης στην περίπτωση που επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό μη ισότιμου ιδιωτικού σχολείου ή ισότιμου, αλλά χωρίς οργανική θέση.

ιη. Συντονίζουν τη δράση των Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού.

ιθ. Συμμετέχουν ως μέλη στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και οι μεν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούν καθήκοντα Προέδρου, οι δε Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου.

κ. Εγκρίνουν τις μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών εκτός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

κα. Εποπτεύουν την ψηφιακή απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα myschool των στοιχείων της λειτουργίας των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και είναι υπεύθυνοι για την ψηφιακή απεικόνιση στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-eggrafes της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

κβ. Ασκούν εποπτεία στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με διοικητικά θέματα (διοριστήρια εκπαιδευτικών, άδειες ανατροφής, πειθαρχικούς ελέγχους για καταγγελίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών), εκπαιδευτικά θέματα (ενημέρωση για εκδρομές, έκδοση αδειών ΙΒ) και θέματα λειτουργίας τους (ωρολόγιο πρόγραμμα, υγιεινή, ασφάλεια). Όσον αφορά τα ξένα σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών, οι Δ/νσεις εκπαίδευσης ασκούν ελέγχους κατόπιν καταγγελιών, τηρούν αρχεία καταργηθέντων σχολείων, εκδίδουν ισοτιμίες-αντιστοιχίες απολυτηρίων, εκδίδουν άδειες ΙΒ, ενημερώνονται για εκπαιδευτικές εκδρομές και για το ωρολόγιο πρόγραμμα, ελέγχουν την υγιεινή και ασφάλεια των σχολείων, αποστέλλουν απολογιστικά στοιχεία.

κγ. Συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του φακέλου αιτημάτων χορήγησης, τροποποίησης, μεταβίβασης, επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων και τα διαβιβάζουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

κδ. Ελέγχουν τα φροντιστήρια και επιβάλλουν κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων.

κε. Εκδίδουν τις άδειες διδασκαλίας για τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία.

κστ. Συνεργάζονται με τους διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. που έχουν έδρα στην περιοχή ευθύνης τους, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της παρεχόμενης κατάρτισης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

κζ. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την επιλογή Υπευθύνου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

κη. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ειδικότερα, ως προς τα θέματα διοίκησης των τμημάτων.

κθ. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τον χαρακτηρισμό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

λ. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που ρυθμίζεται στην παρούσα και αφορά στη λειτουργία, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής ευθύνης τους, για το οποίο δεν συντρέχει στην κείμενη νομοθεσία ειδική πρόβλεψη περί αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Σημειώνεται ότι αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα καθήκοντα. Για το πλήρες καθηκοντολόγιο ανοίξτε το ΦΕΚ

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210- 3442125, 210-3442852, 210-3442884, 210-3442287, 210-3442353, 210-3442366, 210-3442268, 210-3442952, 210-3442895, 210-3442333).

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Voucher 200 ευρώ: Από που παίρνεις ΔΩΡΕΑΝ Laptop

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

«Για ποιο λόγο ζούμε;» «Πού πας όταν πεθάνεις;» Απαντήσεις σε υπαρξιακές ερωτήσεις των παιδιών και όχι μόνο
Η εφημερίδα Guardian δημοσίευσε ορισμένες σπαρταριστικές ερωτήσεις – υπαρξιακές αναζητήσεις παιδιών, στις οποίες απαντά ο φιλόσοφος Scott Hershovitz...
«Για ποιο λόγο ζούμε;» «Πού πας όταν πεθάνεις;» Απαντήσεις σε υπαρξιακές ερωτήσεις των παιδιών και όχι μόνο
Προκηρύξεις ΑΣΕΠ - Λήξη προθεσμιών: Οδηγός για αιτήσεις και κατάθεση δικαιολογητικών
Ενημέρωση από τον Βασίλη Βούγια και τη Γεωργία Μπουλμέτη για τις αιτήσεις και την κατάθεση δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ
Προκηρύξεις ΑΣΕΠ - Λήξη προθεσμιών: Οδηγός για αιτήσεις και κατάθεση δικαιολογητικών
Πότε θα γίνουν οι κρίσεις - επιλογές Διευθυντών Σχολείων;
Όσον αφορά τους 2.407 υποψήφιους Συμβούλους Εκπαίδευσης η διαδικασία που έχει αρχίσει για την κάλυψη των 800 θέσεων  αναμένεται να ολοκληρωθεί σχεδόν...
Πότε θα γίνουν οι κρίσεις - επιλογές Διευθυντών Σχολείων;