Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα όλων των μαθημάτων
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Στην Εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ορίζεται ως εξής: 

Α. Η φυσιογνωμία του μαθήματος των Λατινικών

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γενικού Λυκείου ως  βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει  γενική παιδεία αλλά και βαθμιαία εμβάθυνση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα των Λατινικών  δύναται, ανάμεσα σε άλλα, να συμβάλει στην προαγωγή  της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας των μαθητών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,  και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις ηθικές  αξίες που συνιστούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες.

Ο κύριος  χαρακτήρας του μαθήματος είναι μορφωτικός – ανθρωπιστικός και ειδικότερα αρχαιογνωστικός. Η διδασκαλία  του αποβλέπει στη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/ τριών με τη λατινική γλώσσα, που θα επιτρέψει στη συνέχεια μια πρώτη γνωριμία τους με τη ρωμαϊκή γραμματεία  και τον κόσμο που τη γέννησε. 

Η λατινική γλώσσα και λογοτεχνία συναποτελούν με  την αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία τις δύο στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ιστορικά ο  ευρωπαϊκός κόσμος. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών  με τη λατινική γλώσσα / λογοτεχνία μπορεί να συμβάλει στην εκ μέρους τους συνειδητοποίηση της στενής  σχέσης της με το αρχαιοελληνικό σκέλος της κλασικής  παιδείας. Δεν πρόκειται μόνο για τις εμφανείς ομοιότητες στη δομή της γλώσσας, τις κοινές ρίζες των λέξεων  και τα πολυάριθμα δάνεια εκατέρωθεν ή την επιρροή  που δέχθηκε η λατινική λογοτεχνία από τους Έλληνες  συγγραφείς και ποιητές. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι  ρομανικές γλώσσες προέρχονται από τη δημώδη Λατινική, ενώ πολλές λέξεις και άλλων γλωσσών (π.χ. της  Αγγλικής, της Γερμανικής) έχουν λατινική προέλευση.

Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει να κατανοηθεί ότι η  διάσωση και ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνίας και ευρύτερα του ελληνικού πολιτισμού πραγματοποιήθηκε  χάρη στην ακμή της ρωμαϊκής παρουσίας στην ιστορία.  Η εικόνα που έχουμε σήμερα ως Έλληνες για το ίδιο το  παρελθόν μας, άλλωστε, έχει περάσει μέσα από το φίλτρο της ρωμαϊκής πρόσληψης που προηγήθηκε.

Επίσης,  πέρα από την ανάγκη αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού  πολιτισμού ως προϊόντος αδιαχώριστου από τον ελληνο ρωμαϊκό κόσμο, είναι χρήσιμο να συνειδητοποιηθεί ότι  σημαντικές πτυχές του πολιτισμού και των επιστημών, π.χ.  το Δίκαιο, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Χημεία, έχουν συγκεκριμένες και μεγάλες οφειλές στη ρωμαϊκή συνιστώσα.  Για να αξιοποιηθεί το παιδευτικό περιεχόμενο των Λατινικών, σκόπιμο είναι η διδασκαλία του μαθήματος να πλαισιώνεται από τη γνωριμία με τον ρωμαϊκό κόσμο, έστω  σε στοιχειώδη βαθμό, ώστε να είναι ορατό το πεδίο στο  οποίο αναπτύχθηκε, μιλήθηκε και εξελίχθηκε ως γλώσ σα λογοτεχνίας και επιστήμης η κλασική αυτή γλώσσα.  Αυτό θα συντελέσει στην ουσιαστική συνειδητοποίηση  της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ως τμήματος του ευρωπαϊκού πολιτισμού ευρύτερα, στοιχείο που οδηγεί και  στον σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής  ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ,  μετά την πρώτη επαφή που είχαν με τη λατινική γλώσσα  στη Β΄ Λυκείου, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμβαθύνουν βαθμηδόν σε ανθολογημένα πεζά κείμενα που  είναι πολύ πιο κοντά στο ύφος και στον τρόπο γραφής  των πρωτότυπων λατινικών κειμένων και να αντιληφθούν καλύτερα τη λατινική γλώσσα, τις δομές της και  την εκφραστικότητά της. Παράλληλα, μέσα από την εμ βάθυνση στη γλωσσική διδασκαλία της Λατινικής (λ.χ.  εκμάθηση λεξιλογίου, προσπάθεια νεοελληνικής από δοσης, μετασχηματιστικές ασκήσεις κ.λπ.) τους δίνεται  η ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες και  δεξιότητες όπως λ.χ. κριτική ικανότητα, οργάνωση στη  σκέψη και τον λόγο, μνημονική ικανότητα για τις ανάγκες  αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, παρατηρητικότητα,  στρατηγικές επίλυσης προβλήματος κ.ά. 

Β. Σκοποθεσία της διδασκαλίας 

Γενικός σκοπός 
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ είναι η εξοικείωση των μα θητών/τριών με τη λατινική γλώσσα που θα δώσει τη  δυνατότητα για εξοικείωση και με πτυχές της λατινικής  γραμματείας και του κόσμου της Ρώμης.  Οι μαθητές/τριες που θα διδαχθούν το μάθημα των  Λατινικών στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ θα έχουν αποκτήσει  ένα σημαντικό μορφωτικό εφόδιο, όχι μόνο για τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά κυρίως για   την αυτοσυνειδησία τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία των ενεργών πολιτών. 

Γενικοί στόχοι 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 

 • Να συνεχίσουν την επαφή τους με τη λατινική γλώσσα  και να εμβαθύνουν στα λεξιλογικά, μορφολογικά, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν. 
 • Να εξασκηθούν στη χρήση των βιβλίων αναφοράς  (Γραμματική, Συντακτικό) και του Λεξιλογικού Πίνακα, καθώς και στη χρήση των Ψηφιακών Μέσων (ΨΜ). 
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Λατινικής με  την Αρχαία Ελληνική, ώστε να μπορούν να διακρίνουν  ομοιότητες και διαφορές. 
 • Να αντιληφθούν γλωσσικές επιδράσεις της λατινικής  γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης και να εί ναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις οποίες διδάσκονται στο σχολείο. 
 • Να αναπτύξουν νοητικές ικανότητες (όπως κριτική  ικανότητα, αφαιρετική σκέψη, ιεράρχηση εννοιών, κ.ά..
 • Να εφαρμόσουν γνωστικές στρατηγικές για την απο τελεσματικότερη διαχείριση της γνώσης με έμφαση στην  ενίσχυση της μαθητικής αυτενέργειας και πρωτοβουλίας.
 • Να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδι ωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων. 
 • Να γνωρίσουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πλη ροφορίες που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, βασικά  στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.). 
 • Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για τη λατινική  γλώσσα και γραμματεία και γενικότερα τον ρωμαϊκό  πολιτισμό. 
 • Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες ανα μένεται: 

 • Να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού, προκειμένου  να κατανοούν τα λατινικά κείμενα και να τα αποδίδουν  στη Νέα Ελληνική. 
 • Να συμπεραίνουν τις γλωσσικές επιδράσεις της λα τινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ελληνική, και να είναι σε θέση να αναγνω ρίζουν την προέλευση λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις  οποίες διδάσκονται στο σχολείο. 
 • Να αναγνωρίζουν λέξεις της Λατινικής που ως γλωσ σικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο της Νέας  Ελληνικής. 
 • Να επισημαίνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότη τες της λατινικής γλώσσας (ακρίβεια, σαφήνεια κ.λπ.).
 • Να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να σχολιάζουν τις  ιδέες και τις αξίες ενός κειμένου, και να τις συγκρίνουν  με τις αξίες της σύγχρονης εποχής. 
 • Να παρουσιάζουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, βασικά  στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη,  αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.)  και κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των  αρχαίων Ρωμαίων. 
 • Να διαπιστώνουν μέσα από συγκεκριμένες (αυτό-,  ετερό-) αναστοχαστικές διαδικασίες α) τι έμαθαν, τι θέλουν να μάθουν ή τι χρειάζεται να μάθουν β) τους τρόπους προσέγγισης των κειμένων που ακολούθησαν, και  να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να διευρύνουν τις αναγνωστικές τους δυνατότητες.

Γ. Διδακτική πλαισίωση και σχεδιασμός μάθησης

Η διδακτική προσέγγιση των λατινικών κειμένων πρέπει να υπηρετεί, εκτός των άλλων, και την κατανόηση  του περιεχομένου του διδασκόμενου κειμένου και να  αναδεικνύει τα ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά στοι χεία που ενυπάρχουν σε αυτό. Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων προτείνεται  η αξιοποίηση ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα  με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της σχολικής τάξης. 

Είναι πολύ σημαντικό να επιχειρείται αφόρμηση από ήδη  υπάρχουσες γνώσεις με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού. Η κατανόηση της δομής της λατινικής γλώσσας, η  μελέτη του λεξιλογίου και η διδασκαλία των φαινομένων  της Γραμματικής και του Συντακτικού διευκολύνονται  από τη συγκριτική προσέγγισή τους με τα αντίστοιχα  φαινόμενα της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα με τις εποικοδομιστικές στρατηγικές και τη  μαθητοκεντρική προσέγγιση, ιδιαίτερα κατά τη διδασκαλία νέων ενοτήτων μπορεί να υιοθετείται και η τεχνική  της εμπλουτισμένης εισήγησης, που αποβαίνει ιδιαίτερα  αποτελεσματική, καθώς περιλαμβάνει και συμμετοχικές  δραστηριότητες.

Γενικότερα, συνιστάται να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο ενεργητικές τεχνικές  και να εναλλάσσουν στη διδασκαλία τους τον διάλογο,  τον καταιγισμό ιδεών, την πρακτική άσκηση και την εργασία σε ομάδες με παράλληλη απόδοση στη Νέα Ελληνική των  ανθολογούμενων χωρίων, η οποία συνιστά ουσιώδη παράμετρο της διδασκαλίας της Λατινικής στο Λύκειο.

Πρόκειται για μία πνευματική εργασία που οξύνει την κρίση,  καλλιεργεί το γλωσσικό αισθητήριο και τη νόηση. Σε αυτή  τη διαδικασία ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού αυτός/ή καλείται να ενισχύσει και να  ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών/τριών του/της,  τροφοδοτώντας τη διαδικασία με τα αναγκαία υποστηρίγματα στο πλαίσιο μιας εμπλουτισμένης διδασκαλίας, π.χ.  μεθοδική αναζήτηση στο βιβλίο αναφοράς (Γραμματική)  και στο Λεξιλόγιο, πρόνοια για διαγραμματική επαφή με  το κείμενο σε απαιτητικά σημεία, χρήση ΨΜ κ.λπ., προ κειμένου οι μαθητές/τριες να ενδυναμωθούν, αλλά και να  συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία της νεοελληνικής  απόδοσης δεν είναι μονοσήμαντη ούτε μοναδική.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό  έτος 2021-2022. 
 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!