Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
ΕΣΠΑ - Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

Επιμόρφωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06, εκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία διαδικτυακής πύλης για το υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς και helpdesk που θα επιτρέπει την επικοινωνία των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, γονέων, στελεχών εκπαίδευσης κλπ.)

Θα πραγματοποιηθεί επιστημονική-ερευνητική προσέγγιση της δράσης χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο/ερευνητικό εργαλείο (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δειγματοληπτικές συνεντεύξεις, παρατήρηση και δειγματοληπτικές επιτόπιες συναντήσεις) και αποτίμηση της δράσης ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, για τη γενίκευση του θεσμού.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 5/3/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: θεσμικό πλαίσιο δυνητικών Δικαιούχων με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις (στην περίπτωση των ΑΕΙ, θεσμικό πλαίσιο ΕΛΚΕ και Ιδρύματος)
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Τεκμηρίωση κατανομής μη χωροθετούμενης (οριζόντιας)
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: (σε μορφή xls)
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: (με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου)
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα: Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμπραξης, Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Δικαιούχου για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα Πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 541.371

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διεύθυνση

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ

210 3278042, 210 3278131

Φαξ

210 3278128

 

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Φροντιστήρια: Στον "αέρα" το άνοιγμά τους

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν προσλήψεις, πόσες αναμένονται

Σχολεία: Self-test, τηλεκπαίδευση και άνοιγμα φροντιστηρίων στον ορίζοντα

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»
Ερώτηση 59 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα κλειστά σχολεία, τη μεγέθυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την «αποτυχία της κυβέρνησης στο "σχολείο...
ΣΥΡΙΖΑ: Ανισότητες και κυβερνητική αποτυχία στο «σχολείο της πανδημίας»