Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
ΠΔΕ ν. Αιγαίου 

«Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)Κυκλάδων» 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»

2. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ1340/τ.Β΄/16-10-2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ»

3. Τη με αριθμ. Φ.350/63/145388/Ε3/6-9-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης» (ΑΔΑ:6ΔΛΗ4653ΠΣ-ΡΗΔ)

4. Το με αριθμ. Φ.350/67/154274/Ε3/19-9-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:6ΖΜ74653ΠΣ-ΨΣ1)

5. Τις αιτήσεις των υποψηφίων αιρετών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Κυκλάδων όπως αυτές κατατέθηκαν κατά συνδυασμό και ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ