Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ.- Ολα τα ονόματα
Υπουργείο Παιδείας 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)

3. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄/24.05.2011)

5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο

7. Την πρόταση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης (Υ.Σ. 04-06-2018) 8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών 

Δείτε τις αποσπάσεις αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα