Αναρτήθηκε η προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την πλήρωση πέντε θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με τριετή θητεία.

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

  1. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών,
  2. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων,
  3. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,
  4. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών και
  5. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις Γενικές Διευθύνσεις: Εισφορών, Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και Διεθνών Συνεργασιών έχουν οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όλων των κλάδων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4892/2022, της Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63aac93b5c1294b585ba3004 στις 27/12/22 12:46 υπ’ αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 Απόφασης του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ και της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις των πέντε (5) προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι θα είναι αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι υποψήφιοι μπορούν εν προκειμένω να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει :

  1. να έχουν Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης όπως αυτό περιγράφεται στον Πίνακα Α΄ της Ενότητας 1 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της υπ. αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 απόφασης του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ και στην παρούσα προκήρυξη. Επισυνάπτεται στην παρούσα Παράρτημα Γ΄, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι τίτλοι σπουδών με τα γνωστικά αντικείμενα του ανωτέρω Πίνακα Α΄.
  2. να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  3. να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή / και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Ειδικά για τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ εδώ με μόνο 200 ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ 400 ΕΥΡΩ σε χιλιάδες εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 100 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ananeosimes-piges-energeias-1021x580.jpg
EE: Από ανανεώσιμες πηγές η μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας για το 2022
Η αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά πλαίσια και ανεμογεννήτριες συνέβαλε να μειωθεί αυτή από τις υδροηλεκτρικές και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις,...
EE: Από ανανεώσιμες πηγές η μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας για το 2022
emvolio
Τι βάζει «στοπ» στην πρόθεση των ευπαθών ομάδων να εμβολιαστούν κατά της γρίπης
Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ευπαθών ομάδων να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης
Τι βάζει «στοπ» στην πρόθεση των ευπαθών ομάδων να εμβολιαστούν κατά της γρίπης