Πιερρακάκης παιδειάς
Υπουργείο Παιδείας: Εξειδίκευση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 45/22-3-2024 η Πράξη 5 της 29-2-2024 του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ) με την εξειδίκευση των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.ΚΥ.Π.) για το έτος 2023.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων, εφόσον έχει επιτύχει κατ’ ελάχιστο την ολοκλήρωση δώδεκα (12) εκ των είκοσι (20) έργων με τα ορόσημά τους του τομέα Παιδείας και δώδεκα (12) εκ των είκοσι (20) έργων με τα ορόσημά τους του τομέα Αθλητισμού που προβλέπονται στο άρθρο 1.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας

Οι στόχοι που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Τομέας Παιδείας) είναι οι εξής 4:

1. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο

2. Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Για ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

3. Ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς

4. Εγγύηση και προστασία θρησκευτικής ελευθερίας

Διορισμοί-επιλογή στελεχών εκπαίδευσης-Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία

Στον Στόχο 1 βλέπουμε μεταξύ άλλων και την πρόβλεψη για κάλυψη παγίων αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού στη βάση πραγματικών αναγκών και δημοσιονομικών περιθωρίων με την εκπόνηση προγραμματισμού διορισμών, την ολοκλήρωση διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης στελεχών εκπαίδευσης και την ενίσχυση του θεσμού του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού με πρόσληψη Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών κατ’ αναλογία 1 προς 5 σχολεία.

Αναλυτικά οι 4 Στόχοι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Τομέα Παιδείας)

Στόχος 1 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο

Επιλογή και αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης βάσει του ν. 4823/2021 (Α’ 136) – Ολοκλήρωση διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης – Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος («Ελληνική PISA») – δεύτερο έτος εφαρμογής-Ολοκλήρωση εξετάσεων –  Έκδοση τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων – Αρμόδιες οργανικές μονάδες είναι δύο:

Α. Το Τμήμα Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

Β. η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου – 1. Ολοκλήρωση πρώτου έτους εφαρμογής ενισχυμένου και διευρυμένου ολοήμερου - 2. Αποτίμηση πρώτου έτους εφαρμογής – Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ενίσχυση του θεσμού του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού – Πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών κατ’ αναλογία ένα (1) προς πέντε (5) σχολεία  – Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ελεύθερη επιλογή βιβλίου – 1. Έκδοση πρόσκλησης (υπουργική απόφαση) για συγγραφή βιβλίων – 2. Ολοκλήρωση συγγραφής βιβλίων – 3. Έναρξη αξιολόγησης βιβλίων- Αρμόδιες οργανικές μονάδες είναι τρεις: Α. Το Τμήμα Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Β. η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ. η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 100%

Τρίτο έτος εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων – Τρίτο έτος εφαρμογής (Γ’ Λυκείου Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) – Τρίτο έτος εφαρμογής – Αποτίμηση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) – Αρμόδιες οργανικές μονάδες είναι δύο: Α. Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Β. η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κάλυψη παγίων αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού στη βάση πραγματικών αναγκών και δημοσιονομικών περιθωρίων 1. Αρχική αποτίμηση αποχωρήσεων – 2. Τελική αποτίμηση αποχωρήσεων – 3. Εκπόνηση προγραμματισμού διορισμών – Αρμόδιες οργανικές μονάδες είναι τρεις: Α. Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Β. η Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ. το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Δημιουργία Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε κάθε Περιφέρεια – 1. Συλλογή προτάσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης – 2. Έκδοση υπουργικής απόφασης ορισμού νέων σχολείων – Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Στόχος 2  Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Για ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Νέες διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής – Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Παρακολούθηση απορρόφησης των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας

Συνεργασία με το Institute of International Education (I.I.E.)

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. («ΑΠΕΛΛΑ»)

Στόχος 3  Ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (νυν Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σ.Α.Ε.Κ.)

Πιστοποίηση οδηγών κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε σχέση με το επιδιωκόμενο επαγγελματικό περιεχόμενό τους

Εφαρμογή μαθητείας

Εφαρμογή πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (νυν Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σ.Α.Ε.Κ.)

Διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

Υποστήριξη καταρτιζόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

Στόχος 4 Εγγύηση και προστασία θρησκευτικής ελευθερίας

Επικοινωνία με τις θρησκευτικές κοινότητες

Προκήρυξη εκπαιδευτικών διαγωνισμών και έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει «ωκύμορος» και «ωκυτόκια»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα