Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Υποβάθμιση της ειδικής αγωγής και νέες ευθύνες στις “πλάτες των εκπαιδευτικών”
Ανακοίνωση

Η κυβέρνηση προχωράει στην εφαρμογή  του  ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018)  «Νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης», παρά την εκφρασμένη αντίθεση των εκπαιδευτικών, που ζήτησαν την απόσυρσή του.  Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ 28/04/2018 είχε απορρίψει από το στάδιο του νομοσχεδίου το νόμο αυτό και την πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει ένα μοντέλο  εκπαίδευσης μέσω του οποίου εξοικονομεί πόρους και προσωπικό οδηγώντας σε πλήρη υποβάθμιση αν όχι σε ουσιαστική κατάργηση και αυτές τις κουτσές υποστηρικτικές δομές (ΚΕΔΔΥ, Περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.ά.) , ενώ ταυτόχρονα ενισχύει, μέσα από ένα ασφυκτικό αξιολογικό πλαίσιο τον έλεγχο επί των σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων και το συγκεντρωτισμό του Υπουργείου. Η αφαίρεση πόρων από το εκπαιδευτικό σύστημα συνοδεύεται πάντα από μέτρα εμπέδωσης της αξιολόγησης καθιστώντας εναργές το πέρα από τις ρητορικές φιοριτούρες επίμαχο της αξιολόγησης: Πειθαρχημένος εκπαιδευτικός. That is all about!   

Η ρευστοποίηση των ΚΕΔΔΥ μέσω των ΚΕΣΥ, οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των δομών για τη ειδική αγωγή. Η νέα δομή λειτουργεί με πολύ λιγότερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης, αφού στα άρθρα του νόμου έχει μειωθεί πάρα πολύ το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που μέχρι τώρα προβλεπόταν στις πενταμελείς επιτροπές διάγνωσης των ΚΕΔΔΥ.  Το βάρος πέφτει πια, κατά κύριο λόγο, στη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Σύμφωνα με τον προκείμενο  νόμο και, ειδικότερα, με τα άρθρα 10 και 11, προβλέπεται η σύσταση (σε κάθε σχολείο) είτε  Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) είτε Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης οι οποίες θα εκπονούν το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) ένα γραπτό σχέδιο δράσης κλιμακούμενο σε διαδοχικούς μετρήσιμους (δηλ. «αντικειμενικά» αξιολογήσιμους) στόχους, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές. 

Επειδή βέβαια χωρίς μαζικούς μόνιμους διορισμούς τα σχολεία με  Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως ευάριθμα, το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018, για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση. Η ρητορική της «ένταξης» των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο είναι προπέτασμα «προοδευτικού» καπνού. Καμία «ένταξη» δεν είναι όχι εφικτή, αλλά ούτε καν προσεγγίσιμη, χωρίς την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη!

Το άρθρο αυτό, το 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, προβλέπουν συγκεκριμένα ότι «….στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνίσταται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.»
Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει προηγηθεί «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!

Το υπουργείο αποποιείται την ευθύνη μιας αναγκαίας διεπιστημονικής διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ρίχνοντάς την στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, οι οποίοι με πνεύμα ερασιτέχνη πολυτεχνίτη με νοοτροπία «κάντο μόνος σου», θα διαγνώσουν το πρόβλημα του κάθε μαθητή και θα παράσχουν εκείνο το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα απαντάει στο πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό αλλά θα το εφαρμόσουν και στην τάξη τους παράλληλα και στον ίδιο χρόνο με το κανονικό τους μάθημα. Πρόκειται για τον ορισμό της υποβάθμισης της ειδικής εκπαίδευσης και του αποκλεισμού των μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακόμα χειρότερα, το κράτος φορτώνει στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, τη δική του υποχρέωση για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών, παιδαγωγικών εργαλείων και συνθηκών εκπαίδευσης με μόνιμους μαζικούς διορισμούς όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια σχολεία. Το υπουργείο λέει στον εκπαιδευτικό: Αν σου τύχει παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωσ’ το κάπου να μη φαίνεται  γιατί για να μου το παραπέμψεις στο ΚΕΣΥ πρέπει πρώτα να αποτιμήσεις γραπτώς τα αποτελέσματα της δήθεν ενταξιακής διαδικασίας που σου επιβάλλω, να ομολογήσεις γραπτώς τη (βέβαιη) αποτυχία σου και να χρεωθείς φυσικά την ευθύνη των (ατυχών) αποτελεσμάτων της!

Κάτι τέτοιο, δεν είναι μόνο αντιδεοντολογικό, αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό αλλά  υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό της τάξης να προδώσει την εμπιστοσύνη των μαθητών του και των γονιών τους είτε παριστάνοντας τον ειδικό που δεν είναι, είτε συγκαλύπτοντας και αποσιωπώντας το μαθησιακό πρόβλημα. Θέλει να μεταφέρει το πεδίο αντιδικίας ανάμεσα στο γονιό και στο δάσκαλο για να αποφύγει την πίεση της ανάγκης να αναλάβει τις δικές του ευθύνες απέναντι στις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών του. Το γεγονός ότι μια τέτοια ανευθυνότητα, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους πρώτα και κύρια για το ίδιο το παιδί δεν φαίνεται να απασχολεί το νομοθέτη, ακόμα δε λιγότερο τον ΟΟΣΑ και την κυβέρνηση! Χρειάζεται στα 2019 να ειπωθεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης διάγνωσης είναι έργο διεπιστημονικής ομάδας η οποία και πρέπει να χαράσσει τους άξονες της εκπαιδευτικής παρέμβασης;
Η στόχευση όμως του Υπουργείου και της κυβέρνησης που υλοποιεί μεθοδικά τις επιταγές της διεθνούς του κεφαλαίου δεν τελειώνει εδώ όταν εισάγει μια τόσο χρονοβόρα διαδικασία. Όπως προαναφέραμε, ο νόμος 4547 προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, αφού αιτιολογημένα (!) αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα τα εφάρμοσε επί κάποιους μήνες το λιγότερο και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα, στέλνει τον μαθητή στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση! Επειδή όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι χρονιές χάνονται χωρίς να γίνεται τίποτε, το παιδί αλλάζει βαθμίδα και η διαδικασία επανεκκινεί από το μηδέν, για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες η δήθεν περισπούδαστη χρονοτριβή του Υπουργείου, υπαγορεύει στις οικογένειες  να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.

Το κράτος αντί να κάνει μόνιμους μαζικούς διορισμούς όλων των ειδικοτήτων (Γενικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού αλλά και Βοηθητικού Προσωπικού) σε όλα τα δημόσια σχολεία και αντί να στελεχώσει όλες τις αναγκαίες δομές της ειδικής αγωγής, ώστε έγκαιρα και με επιστημονικό τρόπο να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη, μεταφέρει την ευθύνη του στις πλάτες των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής και το κόστος στο οικογενειακό βαλάντιο του μαθητή!  Μια κλασσική επιχειρηματική τακτική που στη γλώσσα της αγοράς λέγεται «μετακύλιση του κόστους στον πελάτη». Η όποια άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση κάνει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πάντα προς όφελος του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση-διάγνωση αλλά και πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής. 

Η όλη διαδικασία φανερώνει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη λογική της «συμπερίληψης και ένταξης» δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία. Εκείνο που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο με εκείνο που προωθούσαν παλιότερα οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, πιστές όλες στις οδηγίες της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ. Το όνομα αυτής της πολιτικής είναι Εμπορευματοποίηση της Εκπαίδευσης και διεκπεραιώνεται από το τρίπτυχο: Αφαίρεση Πόρων – Κατηγοριοποίηση σχολείων – Κλείσιμο αντισταθμιστικών δομών. Ο έχων πληρώνει και μορφώνει τα παιδιά του, ο μη έχων ...

Σε κάθε περίπτωση εμείς οι καθηγητές, με την αίσθηση της ευθύνης του δασκάλου απέναντι στα παιδιά, με το πείσμα της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας και με τον αυτοσεβασμό της επιστημοσύνης μας,  δηλώνουμε ότι κόντρα στις επιδιώξεις ΕΕ, κυβέρνησης και Υπ. Παιδείας θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει τη θέση του στο δημόσιο σχολείο και στην υποστηρικτική δομή που έχει ανάγκη!

Θεωρούμε αντιπαιδαγωγικό, ανεύθυνο και βαθιά αντιεπιστημονικό να εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης η διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής, και ακόμα χειρότερο θεωρούμε το να αποτολμάται στην πράξη μια, κατ’ ευφημισμό, «εκπαιδευτική υποστήριξη» των παιδιών αυτών, χωρίς επιστημονική διάγνωση!

Απαιτούμε:

  • Κατάργηση του νόμου 4547. 
  • Παράλληλη  στήριξη για κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωση μιας ενδεδειγμένης διεπιστημονικής επιτροπής.
  • Στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για την συστηματική υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών μας.
  • Πλήρη στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με όλο τα απαραίτητο προσωπικό και  δημιουργία όλων των αναγκαίων διεπιστημονικών δομών που απαιτούνται, ώστε να γίνεται έγκαιρα - και με τον επιστημονικά ορθό τρόπο - η διαδικασία της έγκαιρης διάγνωσης, της αξιολόγησης και κατ΄ επέκταση της υποστήριξης. Απρόσκοπτη πρόσβαση άμεσα και χωρίς ντροπιαστικές λίστες αναμονής της οικογένειας στις υποστηρικτικές δομές, χωρίς τα προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος.

Καλούμε:

Τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης, γιατί στην πράξη θα λειτουργήσουν ως άλλοθι για την πολιτική υποβάθμισης της Ειδικής Αγωγής. Όπου έχουν αποφασιστεί αυτές οι ομάδες πρέπει να μείνουν ανενεργές. Για το λόγο αυτό κηρύσσουμε
ΑΠΟΧΗαπό κάθε δραστηριότητα που αφορά τις «Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης».

Τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να καλύψουν με τη σειρά τους συνδικαλιστικά, με όλα τα μέσα, τα Σωματεία και τους Συλλόγους Διδασκόντων, ώστε να μη συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. 

Απαιτούμε από την Ομοσπονδία μας να μπει, όπως οφείλει, μπροστά, για την κλιμάκωσή του αγώνα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα με αιτήματα τη στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και με τον αναγκαίο αριθμό ΕΕΠ και ΕΒΠ για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών στη γενική και ειδική αγωγή, με μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών, ώστε να μπορεί κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη και δικαιούται!

best of network

σχετικά άρθρα

Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη
Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη
«Η κατάργηση του ασύλου βρίσκει μεγάλη απήχηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία», σημειώνει από την πλευρά της η Νίκη Κεραμέως
Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη