Μεσσηνία: Μετακομίζουν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε ακατάλληλο κτίριο
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Οι υπάλληλοι αναφέρουν ότι το κτίριο που επελέγη δεν καλύπτει ούτε τις μισές χωροταξικές ανάγκες, ενώ απαιτείται έξοδος κινδύνου και σύστημα πυρασφάλειας, αλλά και μέριμνα για επαρκείς κοινόχρηστους χώρους

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη μεταστέγαση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε νέο κτίριο, το οποίο «δυστυχώς δεν καλύπτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας», απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας ο Σύλλογος Υπαλλήλων περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

Οι υπάλληλοι αναφέρουν ότι το κτίριο που επελέγη δεν καλύπτει ούτε τις μισές χωροταξικές ανάγκες, ενώ απαιτείται έξοδος κινδύνου και σύστημα πυρασφάλειας, αλλά και μέριμνα για επαρκείς κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, κουζίνα, wc κ.λ.π.), δεδομένου ότι οι υπηρεσίες δέχονται εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και πολίτες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

«Όλα αυτά βέβαια δε θα συνέβαιναν εφόσον το ΥΠΑΙΘ είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των λειτουργικών και κτιριολογικών δαπανών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ. Με αυτό τον τρόπο θα λάμβανε τέλος το παράδοξο οι Διοικητικοί υπάλληλοι να ανήκουν οργανικά, διοικητικά και πειθαρχικά στο Υπουργείο Παιδείας και οι λειτουργικές δαπάνες όπως και η κάλυψη μίσθωσης κτιρίων να ανήκει στις αιρετές Περιφέρειες», σημειώνουν οι υπάλληλοι.

Ολη η επιστολή

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι,

     Ο Σύλλογός μας, απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Aντιπεριφέρεια Μεσσηνίας  ώστε να εφιστήσει την προσοχή σχετικά με το έγγραφο διαμαρτυρίας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (συνημμένο), που αφορά στη μεταστέγαση των παραπάνω υπηρεσιών σε νέο κτίριο, το οποίο δυστυχώς δεν καλύπτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω υπηρεσιών. Θα αναμέναμε η μεταστέγαση των υπηρεσιών αυτών να γίνει κατόπιν μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, ειδικά όταν στο άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζεται ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και ο ρόλος των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΠΔ18/2018, είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών τους.

Δεν αναζητήθηκε, ως οφειλόταν, η έκθεση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής/Τμήμα Μελετών του ΥΠΑΙΘ, του πλέον αρμόδιου οργάνου για την εκπόνηση και έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Δεν ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος όπου γίνεται χρήση των παραμέτρων (σταθεροτύπων) που εφαρμόζονται για τις Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου (ΑΔΑ: Β4ΜΨΗ-Γ2Τ). 

Εξετάζοντας με μεγάλη προσοχή την καταγγελία των άμεσα ενδιαφερομένων, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζομένους συναδέλφους μας των Διευθύνσεων αυτών, διαπιστώνουμε  ότι το νέο κτήριο δεν πληροί τα κριτήρια των εργασιακών συνθηκών που αρμόζουν σε μία σύγχρονη δημόσια υπηρεσία και δεν είναι έτοιμο λειτουργικά.

Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης δεν έχουν αντίρρηση  να μεταφερθούν σε ένα κτήριο που να τους εξυπηρετεί  λειτουργικά, να πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά το κυριότερο, να έχει την απαιτούμενη χωρητικότητα. Το κτήριο όμως που πρόκειται να μεταστεγαστούν οι συνάδελφοί μας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1258/31-8-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεν καλύπτει ούτε τις μισές χωροταξικές ανάγκες, αφού το μικτό εμβαδόν του είναι μόλις 542,75 τ.μ.

Συγκεκριμένα επισημαίνονται τα εξής: 

  • Αγνοήθηκε παντελώς η βασικότερη παράμετρος, ότι για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων του κτηρίου έπρεπε να ληφθεί υπόψη το πλήθος των 68 οργανικών θέσεων των δύο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

  • Απαιτείται έξοδος κινδύνου και σύστημα πυρασφάλειας (επιβεβλημένο με το άρθρο 350 του κτιριοδομικού κανονισμού και σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων)

  • Απαιτείται μέριμνα για επαρκείς κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, κουζίνα, wc κ.λ.π.), δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μας δέχονται εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και πολίτες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ υπάρχουν και χρονικά διαστήματα του έτους που λόγω της φύσεως των υπηρεσιών μας, δεχόμαστε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ακόμη και σε διάστημα μόλις 5 ημερών, όπως κατά τη διάρκεια των προσλήψεων. 

  • Απαιτείται για το κλιμακοστάσιο ελάχιστη διάσταση, πλάτους 1,20 μ. με ενδιάμεσα πλατύσκαλα. 

  • Απαιτείται να υπάρχει είσοδος ΑΜΕΑ και ασφαλώς  wc ΑΜΕΑ, με τις απαραίτητες χωροταξικές διαστάσεις στους ορόφους.

Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 580/Δ/27-7-99 άρθρο 346 παρ. 1 ), τα κτίρια ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους. Για την συγκεκριμένη χρήση (γραφείων) ταξινομούνται στην κατηγορία Θ, όπου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών για τα οποία απαιτούνται 9,00 τ.μ. μικτού χώρου για κάθε εργαζόμενο (άρθρο 347 παρ. 8). Στην συγκεκριμένη χρήση, το εμβαδόν των κύριων χώρων αφαιρουμένων του κλιμακοστασίου και των λοιπών μη γραφειακών χώρων (αποθηκευτικών χώρων wc, κ.λ.π.) πρέπει να είναι 510τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας, 68 (οργανικές θέσεις) *7,5τ.μ. ωφέλιμου χώρου =510τ.μ. (α)

Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, σε ανάλογες περιπτώσεις εκπόνησης και έγκρισης κτιριολογικών προγραμμάτων:

- Για τους προϊσταμένους των τμημάτων (έχουμε 5 τμήματα σε κάθε Διεύθυνση) απαιτείται χώρος 12,5τ.μ.ωφέλιμης επιφάνειας και όχι 7,5τ.μ., ενώ επιπροσθέτως για κάθε έναν από τους 2 Διευθυντές εκπαίδευσης απαιτείται, πέρα των 12,5τ.μ. και χώρος γραμματείας 12,5τ.μ. που συμπεριλαμβάνει και τον χώρο αναμονής. Ήτοι, 2(Διευθυντές)+10(Προϊστάμενοι Τμημάτων)+2(γραμματείες)=14*(12,5 μείον τα 7,5)=14*5=70τ.μ. (επιπλέον τετραγωνικά) (β) 

- Για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά (Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση) απαιτείται συνεδριακός χώρος  50τ.μ. που συμπεριλαμβάνει πέραν του χώρου συνεδριάσεως, συμβουλίων και συνεντεύξεων, το αρχείο καθώς και το χώρο αναμονής ήτοι 2*50=100τ.μ. (γ)

- Σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν τρία γραφεία υπευθύνων δραστηριοτήτων (σχολικών δραστηριοτήτων, ΦΑΣΧΑ, Πληροφορικής και ΝΤ) ήτοι 3*7,5=22,5τ.μ. (δ)

- Σε κάθε υπηρεσία απαιτείται χώρος για το αρχείο του ΠΜ των εκπαιδευτικών και των διοικητικών, την αποθήκευση επίπλων, λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων, server, ειδών καθαριότητας κ.λ.π. 120*2=240τ.μ. (ε) 

- Για τους σχολικούς συμβούλους απαιτούνται,  (4 Δευτεροβάθμιας + 4 Πρωτοβάθμιας) 8*7,5=60τ.μ. (στ)

- Τέλος καθώς το σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας των γραφειακών και λοιπών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)=1.003τ.μ., σε αυτήν την επιφάνεια πρέπει να προστεθεί και η προσαύξηση του εμβαδού κατά 25% για χώρους υγιεινής, (επισκεπτών, υπαλλήλων και ΑΜΕΑ), μικρές κουζίνες, διάδρομοι εξυπηρέτησης, εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι ήτοι 1.003*25%=250,75 (ζ), έτσι το συνολικό μικτό εμβαδόν που απαιτείται δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 1.254τ.μ.

Όλα αυτά βέβαια δε θα συνέβαιναν εφόσον το ΥΠΑΙΘ είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των λειτουργικών και κτιριολογικών δαπανών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ. Με αυτό τον τρόπο θα λάμβανε τέλος το παράδοξο οι Διοικητικοί υπάλληλοι να ανήκουν οργανικά, διοικητικά και πειθαρχικά στο Υπουργείο Παιδείας και οι λειτουργικές δαπάνες όπως και η κάλυψη μίσθωσης κτιρίων να ανήκει στις αιρετές Περιφέρειες. Θα λυνόταν έτσι οριστικά το πρόβλημα καθαριότητας, το κτιριολογικό και η ανάγκη προμήθειας αναλωσίμων και παγίων στις υπηρεσίες μας. Εξάλλου, ουδέποτε υπήρχαν τέτοια προβλήματα στις υπηρεσίες μας, όταν τη διαχείριση των εν λόγω πιστώσεων είχαν οι ίδιες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες έλυναν μόνες τους και επιτυχώς τα προβλήματα αυτά.

Τονίζουμε ότι, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης αλλά και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πριν από κάθε μεταστέγαση κι εφόσον στο κτήριο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, είθισται κλιμάκιο της Διευθύνσεως, συμπεριλαμβανομένων και εργαζομένων, να επισκέπτεται το προς μίσθωση κτίριο προκειμένου να διαπιστωθεί η κάλυψη των βασικών στεγαστικών και εργονομικών προϋποθέσεων. 

Συνεπώς σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα της μετεγκατάστασης των εν λόγω υπηρεσιών, με τη δέουσα προσοχή, ώστε να δοθεί η κατάλληλη λύση προς όφελος της υπηρεσίας, των εργαζομένων και του εξυπηρετούμενου κοινού, άλλως  θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι ακολουθήσει.

Τέλος είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος μας θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στους εργαζομένους των δύο Διευθύνσεων, εξαντλώντας νομικά και συνδικαλιστικά μέσα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Οπτική ψευδαίσθηση
Οπτική ψευδαίσθηση: Μπορείτε να βρείτε τα κλειδιά σε 9 δευτερόλεπτα
Μόνο οι άνθρωποι που έχουν ικανότητες ντετέκτιβ και μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν την οπτική ψευδαίσθηση τόσο γρήγορα. Είστε...
Οπτική ψευδαίσθηση: Μπορείτε να βρείτε τα κλειδιά σε 9 δευτερόλεπτα