Δημοτικά-Νηπιαγωγεία: Τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων
Αναλυτική ενημέρωση για τις τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία από τον αιρετό ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Τάκη Ρουμπή

Αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθετήσεων-αναπληρώσεων Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων/Νηπιαγωγείων παρέχει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Τάκης Ρουμπής.

Πιο αναλυτικά:

Τοποθέτηση Διευθυντών

 • Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 29 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 14 του ΦΕΚ 4424/2018 η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται από τον πίνακα επιλογής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του συμβουλίου επιλογής. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται.
 • Με το άρθρο 53 του Ν.4692/2020 η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία έληξε την 31η Ιουλίου 2020, παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών

 • Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2690/1999, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών.
 • Με βάση το άρθρο 30, παρ. 6 του Ν.4547/2018 στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές, όπως ο αριθμός διαμορφώνεται μέσα στον μήνα  Σεπτέμβριο, ορίζεται υποδιευθυντής. Αν στις σχολικές μονάδες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 • Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν.
 • Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄) προτείνει ο σύλλογος διδασκόντων.
 • Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων 1/θ Νηπιαγωγείων

 • Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 5 του Ν.1566/1985 προϊστάμενος/η του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο/η νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Όταν υπάρχουν δύο υποψηφιότητες -σε περίπτωση ύπαρξης δεύτερου τμήματος- το ΠΥΣΠΕ θέτει ως κριτήριο την εκπαιδευτική υπηρεσία.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

 • Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων και οι προϊστάμενοι των δημοτικών σχολείων, ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018.
 • Τα κριτήρια επιλογής, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23, παρ. 2 του Ν.4547/2018 και το ΦΕΚ 4412/2018, είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.

Θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων οργανικότητας 3 ή/και 4 θέσεων

 • Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης.
 • Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή, καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο, καθώς και εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση (άρθρο 40 του Ν.4589/2019).

Θητεία στελεχών εκπαίδευσης

 • Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4692/2020 στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

Αναπλήρωση Διευθυντών

 • Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 • Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από τον διευθυντή με απόφαση του στο βιβλίο πράξεων διευθυντή.
 • Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Αναπλήρωση Υποδιευθυντών

 • Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών στο άρθρο 11 του κεφ. Ε΄ του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα.
 • Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Στην περίπτωση εκπαιδευτικών με τον ίδιο βαθμό ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τον περισσότερο χρόνο στον βαθμό, δηλ. οι έχοντες τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

 • Με το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης.

Θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων λειτουργικότητας 3 ή/και 4 θέσεων

 • Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018. Από την έκδοση της απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
 • Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (άρθρο 30, παρ. 4 & 5 του Ν.4547/2018).

Διάρκεια αναπλήρωσης

 • Στην περίπτωση αναπλήρωσης στελεχών εκπαίδευσης η θητεία διαρκεί μέχρι την επιστροφή των δικαιούχων στα καθήκοντά τους.
 • Στην περίπτωση αναπλήρωσης από εκπαιδευτικούς οργανικά τοποθετημένους η θητεία διαρκεί μέχρι την επιστροφή των δικαιούχων στα καθήκοντά τους και όχι πέραν της 31ης Αυγούστου.
 • Στην περίπτωση αναπλήρωσης από εκπαιδευτικούς με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, καθώς και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η θητεία διαρκεί μέχρι την επιστροφή των δικαιούχων στα καθήκοντά τους και όχι πέραν της 21ης Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει τόσο η απόσπαση των μόνιμων εκπαιδευτικών όσο και η σύμβαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Επίδομα θέσης κατά την αναπλήρωση

 • Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν.4354/2015, σε προσωρινή απουσία, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός μήνα, το επίδομα θέσης καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.
 • Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης το επίδομα καταβάλλεται στον νόμιμο αναπληρωτή από την έναρξη της αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 3 του Ν.4354/2015.

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Δεν αποκλείστηκε περιορισμός των γιορτών των Χριστουγέννων

Τηλεκπαίδευση: Οδηγός εκπαιδευτικού για το Webex Meetings

Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτηση του σεμιναρίου "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον αέρα η τράπεζα θεμάτων για τις Πανελλήνιες 2021


 

σχετικά άρθρα

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες κατάταξης λόγω παράβολου
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Ανακοίνωση του Μετώπου Δράσης και Αλληλεγγύης Εκπαιδευτικών στην Πρέβεζα για το νομοσχέδιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Να ανασταλεί η λειτουργεία των δομών Ειδικής Αγωγής ζητούν οι εργαζόμενοι σε ΣΜΕΑ της Θεσσαλονίκης, μέχρι να βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση της...
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία