Εκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ: Θεσμοθετημένη ανάθεση ρόλου Μέντορα για ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε νεοδιόριστους-αναπληρωτές
Εκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ

Στις περιγραφικές αποτυπώσεις και αιτιολογημένες αποτιμήσεις που αναφέρονται στον Δείκτη 5 «Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού» όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων  ότι πολύ συχνή ήταν επίσης η αναφορά στην απουσία στήριξης των νεοδιόριστων ή και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν το δυσκολότερο τμήμα χωρίς προετοιμασία και υποστήριξη).

Στις προτάσεις των σχολικών μονάδων του δείγματος επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη εφαρμογής πρακτικών στήριξης των νεοδιόριστων ή και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαδοχικών βαθμίδων για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών.

Στην αποτίμηση του Τομέας«Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου» αναφέρεται μεταξύ των άλλων:

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί η διατυπωμένη επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, ιδιαίτερα ενδοσχολικής, που θα συμβάλουν στην επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξή τους, παρά την οικονομική υποβάθμιση που υφίσταται ο κλάδος των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στις προτάσεις των σχολικών μονάδων του δείγματος επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη εφαρμογής πρακτικών στήριξης των νεοδιόριστων ή και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαδοχικών βαθμίδων για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών.

Οι επιμορφωτικές ανάγκες είναι υπαρκτές και τονίζονται στις περιγραφικές αποτυπώσεις και αιτιολογημένες αποτιμήσεις των σχολικών μονάδων σε πολλούς από τους 15 Δείκτες, αλλά και το σώμα των εκπαιδευτικών διαθέτει πολύτιμους επιμορφωτικούς πόρους, οι οποίοι, όμως, θεσμικά αγνοούνται, αλλά αξιοποιούνται μόνο άτυπα με προσωπικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Με βάση τις διαπιστώσεις των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και των αιτημάτων των  εκπαιδευτικών για  ενδοσχολικές επιμορφώσεις, προτείνεται, η θεσμοθετημένη αξιοποίηση  τέτοιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων και με την ευκαιρία η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. επαναφέρει την πρότασή της για τη θεσμοθετημένη ανάθεση ρόλου «Μέντορα» για τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις νεοδιόριστων και αναπληρωτών σε γειτνιάζοντα συγκροτήματα σχολείων, καθώς και τη θεσμοθέτηση ρόλου «υπευθύνου τάξης» στα Δημοτικά Σχολεία και «υπευθύνου συναφών μαθημάτων» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι με τη θεωρητική τους συγκρότηση και την εκπαιδευτική εμπειρία τους θα συντονίζουν και θα στηρίζουν ομάδα εκπαιδευτικών.


Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν αυτούς τους ρόλους πρέπει να ευρίσκονται υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι θα οργανώσουν και θα εμπλουτίσουν τον ρόλο τους, ώστε με την ομάδα τους να λειτουργούν ως πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

best of network

σχετικά άρθρα