Του Τάκη Ρουμπή

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

 

Ενόψει των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 37407/Ε2/08-03-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ.50/1996 επικυρώθηκε από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ με 3 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά (των αιρετών), ο πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91.

Η σχετική πρόταση - εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας, εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό των περικοπών (αλλά και των βουλευτικών εκλογών!!!) στην εκπαίδευση και δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις του κλάδου.

Στη Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας, τις τρεις προηγούμενες χρονιές, δεν μετατέθηκε κανείς/καμία εκπαιδευτικός ΠΕ70 Γενικής Αγωγής αφενός ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης για το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και αφετέρου της εκτίμησης για μηδενικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. Και όλα αυτά, αν και υπήρχαν π.χ. 105 οργανικά κενά ΠΕ70 σύμφωνα με τον περσινό πίνακα κίνησης διδακτικού προσωπικού.

Τη φετινή χρονιά τα οργανικά κενά ΠΕ70 πλησιάζουν τα 180 και η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ επιμένει επιλεκτικά να δίνει μόνο 100 (και αυτά… προεκλογική περίοδος γαρ!!!). Αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης, της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ, θα είναι να ανοίξει, ως περιοχή μετάθεσης, η Α΄ Αθήνας για εκπαιδευτικούς ΠΕ70 μετά από τρία χρόνια. Πολλοί/πολλές, όμως, εκπαιδευτικοί ΠΕ70 -για μια ακόμα χρονιά- θα παραμείνουν εκτός του τόπου συμφερόντων τους.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής, μετά την περσινή διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσεων, είναι 1 ΠΕ11, 3 ΠΕ60, 167 ΠΕ70 και 21 ΠΕ79.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι 45 ΠΕ60, 49 ΠΕ70 και 1 κενό ΠΕ79.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ05 και ΠΕ86 (μη κοινών ειδικοτήτων) στην Α΄ Αθήνας είναι 1 ΠΕ05 (20ο ΔΣ Αθηνών) και 3 ΠΕ86 (44 ΔΣ Αθηνών, 1ο & 5ο ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας).

Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας έχει παραμείνει 1 εκπαιδευτικός ΠΕ07 λόγω της αφαίρεσης του οργανικού κενού στο 87ο Διαπολιτισμικό Σχολείο Αθηνών και της μη αντικατάστασης του, μέχρι τώρα, με άλλο οργανικό κενό.

Στα εναπομείναντα οργανικά κενά, μετά την περσινή διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσεων, έχουν προστεθεί και κενά που προέκυψαν από τις περσινές παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις (13-ΠΕ70, 3-ΠΕ60, 2-ΠΕ06 και 1-ΠΕ11), καθώς και κενά από παραιτήσεις, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέσω ΚΥΣΠΕ.

Δυστυχώς, και μόνο η ύπαρξη αυτών των οργανικών κενών καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για την ικανοποίηση, όσο το δυνατόν, περισσότερων αιτήσεων μετάθεσης.

 

  1. Ένσταση κατά της επιλογής αναπληρωτή υποδιευθυντή

Σύμφωνα με τον Ν.4547/2018 και το άρθρο 2, παρ. 3 του ΦΕΚ 4412/2018 όπου αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45)», καθώς και το άρθρο 11, παρ. 2 του κεφ. Ε΄ του Ν.1566/1985, όπου ορίζεται ότι: «Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα…», η ένσταση απορρίφθηκε ως αβάσιμη, καθώς η ενιστάμενη εκπαιδευτικός έχει κριθεί λειτουργικά υπεράριθμη. Ως εκ τούτου, συμπληρώνει το υποχρεωτικό της ωράριο και σε άλλη σχολική μονάδα.

 

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

 

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών για τη μισθολογική εξέλιξη των κατόχων τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΛΚ  και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

 

  1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις (μόνιμοι/ες και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί) που τέθηκαν υπόψη του συμβουλίου, καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (Δικαιολογητικά – Αίτηση) πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια αναδρομικά (έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή). 

Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση του υπουργείου σε ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ