Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Νέες ρυθμίσεις για τα Νηπιαγωγεία, την πιστοποίηση ξένων γλωσσών και την φοίτηση των μαθητών


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος, 2018 - 23:39 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας

Στο ν/σ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» περιέχεται και το παρακάτω άρθρο που αφορά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

Άρθρο 33

1.    Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) οι λέξεις «το αργότερο τη 15η Μαρτίου» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «εντός του μηνός Μαρτίου».
2.    Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus» ως εξής:
Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2
Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1
Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2
Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1»
3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.».
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα, ενώ για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.»
δ) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
4. Στο τέλος της περίπτ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών, δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 3.».
5. Μετά το τέταρτο εδάφιο και πριν το πέμπτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.»


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα