Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αυτά είναι τα μαθήματα για τις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος, 2017 - 15:13 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) των άρθρων 5 και 8 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 235 Α΄), β) του άρθρου 13 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄) τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 - Α΄), το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» και άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 του ιδίου νόμου όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 13 και 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ 98 Α΄).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Πανελλαδικές: Τον Ιούνιο οι εξετάσεις

Με αλλαγές οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αυτή είναι η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Δείτε το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 

Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος για κάλυψη της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Τα Λύκεια πρέπει να αναμορφώσουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμά τους εφόσον υφίσταται ανάγκη κάλυψης της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων