Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Στο 5% από 1% μεταβάλλεται ο αριθμός των εισακτέων μαθητών ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 12 Ιανουάριος, 2018 - 09:19 | Στην Κατηγορία:

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για ζητήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης 

1. α) Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της υποπερίπτ. αα΄της περίπτ. Α΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄61), προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής: Στην παρούσα υποπερίπτ. αα΄ υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄146).» 

β) Η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 5 % επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων.» 

γ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων μπορεί να μην είναι κοινά για τους υποψήφιους από τη Γ΄ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψηφίους από τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις αριθ. Φ6/162684/Δ4/2017 (Β΄ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β΄3602) αποφάσεις για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), καταργείται. 

β) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4327/2015, προστίθεται παρ. 6, η οποία έχει ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. παρέχονται οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτεροβάθμιου και Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών»». 

3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.» 

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: 

α) να καταγγελθεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον Διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.,

 β) να ακυρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.».

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄234), αντικαθίσταται ως εξής: «Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εννεάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.» 5. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και έως 31-12-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα