το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς είναι εδώ!
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Λήξη μαθημάτων, αξιολόγηση και αποφοίτηση μαθητών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 23 Απρίλιος, 2017 - 07:33 | Στην Κατηγορία:

ΦΕΚ

Λήξη μαθημάτων, αξιολόγηση και αποφοίτηση μαθητών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει όπως θα δείτε και παρακάτω την λήξη μαθημάτων, την αξιολόγηση και την  αποφοίτηση μαθητών Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το 2016-17

Α. ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις, ορίζεται εκείνη των Γυμνασίων Γενικής εκπαίδευσης.
2. Η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις διαδικασίες των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από 1 έως 20 Ιουνίου 2017.
3. Στην περίπτωση που μαθητές της Δ΄ Τάξης του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ, με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζεται πρόγραμμα απολυτηρίων εξετάσεων, ειδικά και μόνο για αυτούς τους μαθητές, κατά τις ημερομηνίες, οι οποίες θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την αξιολόγηση των μαθητών και τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2016-2017, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα Γενικά Γυμνάσια στο π.δ. 126/2016 (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/11.11.2016).

Τα μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων για τις Γ’ και Δ΄ τάξεις θα είναι μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2. Για την Ε΄ Τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/28.11.2003).
3. Για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία είχαν ιδρυθεί ως Ε.ΕΠΑΛ, την Α΄ Λυκειακή τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων καθώς και την Α΄ τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία λειτουργούσαν ως ΤΕΕ/ΕΑ Β΄ Βαθμίδας, κατά το σχολικό έτος 2015-16, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.
4. Για τις Τάξεις Β΄, Γ΄, και Δ΄ των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία λειτουργούσαν ως ΤΕΕ/ΕΑ Β΄ Βαθμίδας, κατά το σχολικό έτος 2015-16, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/28.11.2003).
5. Τα μαθήματα Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων που ανήκουν στην Ομάδα Ζώνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων όπως επίσης η Φυσική Αγωγή για το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, συμπεριλαμβάνονται στα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο χαρακτηρισμού φοίτησης προαγωγής και απόλυσης.
6. Για την εξαγωγή του ετήσιου απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζονται οι μέσοι όροι των μαθημάτων των Γ΄ και Δ΄ τάξεων.
7. Για τον υπολογισμό των απουσιών των μαθητών των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία των Γυμνασίων και των ΕΠΑΛ. Το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν θα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εφόσον οφείλονται διαπιστωμένα σε προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης.
Γ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
1. Οι απόφοιτοι της Ε΄ τάξης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου που λειτουργούσαν ως ΤΕΕ Α΄ βαθμίδας κατά το σχολικό έτος 2015-16, λαμβάνουν πτυχίο σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/3.9.1998) και εγγράφονται στην Β΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων του άρθρου 48 παρ. 5 περ. α του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/ τ.Α΄/6.9.2016) ή των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 13381/ Δ4/24.8.2016, στον ίδιο ή σε διαφορετικό τομέα, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Οι απόφοιτοι της Ε΄ τάξης των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, που ιδρύθηκαν ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, λαμβάνουν πτυχίο σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 92245/Δ3/11.6.2015 (ΦΕΚ 1134/τ.Β΄/12.6.2015) και εγγράφονται στην Β΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων του άρθρου 48 παρ. 5 περ. α του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6.9.2016) ή των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 13381/Δ4/24.8.2016, στον
ίδιο ή σε διαφορετικό τομέα, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018.
3. Οι απόφοιτοι της Δ΄ τάξης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, λαμβάνουν απολυτήριο γυμνασίου σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 92245/Δ3/11.6.2015 (ΦΕΚ 1134/τ.Β΄/12.6.2015) και εγγράφονται στην Α΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων του άρθρου 48 παρ. 5α του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/ 6.9.2016) ή των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 13381/Δ4/24.8.2016, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Οι απόφοιτοι της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου Λυκείου του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου το οποίο λειτουργούσε ως ΤΕΕ/ΕΑ Β ΄Βαθμίδας κατά το σχολικό έτος 2015-16, δύνανται να λάβουν πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/3.9.1998) εφόσον επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στον Α΄ κύκλο.
5. Για τους μαθητές της Ε΄ τάξης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, που λειτουργούσε ως ΤΕΕ/ΕΑ Α΄ Βαθμίδας, και η φοίτησή τους κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα χαρακτηρισθεί ως ελλιπής δίνεται η δυνατότητα παραπομπής σε ολική εξέταση μια και μόνο
φορά τον Σεπτέμβριο 2017, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο π.δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/28.11.2003) για την απόκτηση πτυχίου.
Σε περίπτωση που η φοίτηση τους χαρακτηρισθεί ανεπαρκής , οι μαθητές θα πρέπει να επαναλάβουν την Δ΄ τάξη του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, για απόκτηση απολυτηρίου τίτλου Γυμνασίου.
Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση θα ισχύσει μόνο για το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Δείτε το Φ.Ε.Κ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Όρια απουσιών στα ΕΠΑΛ και «μη παρακολουθούντες μαθητές» (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ οι προσθήκες στην νέα ΥΑ για τα θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τα όρια των απουσιών στα ΕΠΑΛ ειδικά για το 2017-2018 και οι «μη παρακολουθούντες μαθητές