Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Υποτροφίες 14 εκατομμύρια ευρώ σε ερευνητές


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 2 Ιανουάριος, 2017 - 08:05 | Στην Κατηγορία:

ΕΣΠΑ

Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΕΙ και Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016

Περίοδος υποβολής

από 19/12/2016 έως 1/3/2017

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά το στάδιο της αρχικής υποβολής, η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο

 • Αίτηση Χρηματοδότησης (υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου)
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ένα ΤΔΠ για κάθε πρόταση ερευνητικής ομάδας)
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, α) για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και β) σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα και δεν αποτελεί συνέχεια άλλης.
 • Αρχείο σε μορφή excel το οποίο θα περιλαμβάνει: i) Κωδικό ΟΠΣ (MIS) πρότασης, ii) Επιστημονικό Πεδίο - Επιστημονικό Υποπεδίο, iii) Ονοματεπώνυμα και iv) ΑΦΜ του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας (υποβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της τελευταίας ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου).

Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ):

 • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. (Βλ. συνημμένα).
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

 • Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
 • Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.

Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000€. Πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης. 

Ενδεικτικά οι λοιπές άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής:

Έξοδα μετακινήσεων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας για παρουσίαση ανακοίνωσης σε συνέδρια, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ.

Προμήθειες Η/Υ και Λογισμικού απαραίτητων για τη διενέργεια της Έρευνας.

Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά.

Εργαστηριακά αναλώσιμα/αντιδραστήρια - Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.α.

Λοιπές δαπάνες υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας (ενδεικτικά: μεταφράσεις, επιμέλεια κειμένου, προετοιμασία επιστημονικού πειράματος, συλλογή στοιχείων, συλλογή ερωτηματολογίων κλπ.)

Προϋπολογισμός

€ 14.000.000

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Υποτροφίες για τα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά του Παν.Λευκωσίας στο Spoudase Festival

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχε για 2η συνεχή χρονιά στην μεγαλύτερη έκθεση Σπουδών σε Ελλάδα και Κύπρο, το Spoudase Festival που βρίσκεται υπό την Αιγίδα της Γ.Γ.Νέας Γενιάς και Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και της ΓΓΕΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και  το οποίο επιστρέφει φέτος στη Τεχνόπολη 19 και 20 Μαϊου.

Χορήγηση 4 διδακτορικών υποτροφιών στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διδακτορικές υποτροφίες στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας