Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη υδρονοµέα στο δήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Ιούνιος, 2018 - 12:08 | Στην Κατηγορία:

Θέση εργασίας για υδρονομέα

Ο Δήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός [1] ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου [3µηνης διάρκειας], ως Υδρονοµέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του «Κάπου Παπαδούς» του Δήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ως κατωτέρω:

1 ΥΕ Υδρονοµέα Άρδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας του Δήµου, αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Απολυτήριο τίτλο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. [για τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.].

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:

α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του το κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

γ. είναι άνεργος και

δ. τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησής του.

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε [5] ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα