Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ- Ολα τα ονόματα


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Οκτώβριος, 2017 - 11:47 | Στην Κατηγορία:

Εγγραφο του υπουργείου παιδείας 

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),

β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),

γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),

δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83), ε) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270), στ) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),

ζ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258), η) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),

θ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39), ι) του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995 ( Α΄ 83), του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α΄ 51) και του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν.2386/1996 (Α΄ 43),

ια) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),

ιβ) του άρθρου 182 παρ. 10 και του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85) και ιγ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45).

2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ. 31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).

3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

5. Τις 21/4-10-2017 και 22/9-10-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

Το έγγραφο σε μορφή pdf. 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα