Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Απόφαση: Τα σχολεία που θα λειτουργήσουν Δομές προσφύγων


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος, 2016 - 14:11 | Στην Κατηγορία:

Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο που υπογράφει η προϊστάμενη της γενικής διεύθυνσης  Ανδρονίκη Μπάρλα

Σχετ.: 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 και 208018/ΓΔ4/ 6-12-2016 Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3811/ 25-11-2016 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)» και στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3954/ 09-12-2016 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 208018/ΓΔ4/ 6-12-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:

«Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/ 21-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β’) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 197710/ΓΔ4/2016

Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

ΦΕΚ 3811/Β/25-11-2016

Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159),

2. τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (Α΄ 192), με τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

3. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

4. τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 6 του Ν.2986/2002 (24 Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5. τις διατάξεις των άρθ. 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 26 του Ν. 3879/2010 (163 Α΄), «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,

7. το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,

8. τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (114 Α΄) περί Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9. τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. A΄/ 5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

10. τη με αριθμ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3502/2016, τ.Β΄) με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,

11. τη με αριθμ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ.Β΄) με θέμα: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.»,

12. τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. τη με αριθμ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110 Β’) υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

14. τη με αριθμ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/

2016/τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

15. τη με αριθμ. 174033/Δ1/18-10-2016 (ΦΕΚ 3391/ 2016/τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

16. τη με αριθμ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθμ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

17. τη με αριθ. 184741/ΓΔ4/2-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3602/4.11.2016, τ.Β΄) με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».

18. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με τη με αριθμ. 196271/Β1/17.11.2016 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός

Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ

FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190145

64ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

ΣΙΝΔΟΣ

FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190144

63ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190904

1ο Δ.Σ. Καλοχωρίου

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190905

2ο Δ.Σ. Καλοχωρίου

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός

Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ

FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1901170

30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1901226

3ο Γυμνάσιο Κορδελιού

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 208018/ΓΔ4/2016

ΦΕΚ  3954/Β/9-12-2016

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α 159),

2. τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (Α 192), με τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

3. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α 16) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

4. τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (24Α) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5. τις διατάξεις των άρθ. 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 26 του Ν. 3879/2010 (163 Α), «Ανάπτυξη της διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,

7. το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (98 Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,

8. τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (114 Α) περί Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9. τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

10. τη με αριθ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3502/2016, τ.Β) με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,

11. τη με αριθ. πρωτ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ.Β) με θέμα: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) -Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.»,

12. τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 (1340Β) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. τη με αριθ. πρωτ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110 Β) υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

14. τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/2016,τ.Β) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

15. τη με αριθ. πρωτ. 174033/Δ1/18-10-2016

(ΦΕΚ 3391/2016,τ.Β) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

16. τη με αριθ. πρωτ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργικής απόφασης

(ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

17. τη με αριθ. πρωτ 184741/ΓΔ4/2-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3602/4.11.2016, τ.Β) με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

18. τη με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β) με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»

19. τη με αριθ. πρωτ. 198374/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3780/2016, τ.Β) με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»

20. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 203871/Β1/ 30.10.2016 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3811/2016, τ.Β) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)» ως εξής:

1. Παύει η λειτουργία των ΔΥΕΠ οι οποίες λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων του παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190145

64ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190144

63ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1901170

30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

 

 

2. Προστίθενται οι σχολικές μονάδες του παρακάτω πίνακα στο κέντρο φιλοξενίας ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός

Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190152

1ο Δ.Σ. Μενεμένης

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190124

1ο Δ.Σ. Ελευθερίου Κορδελιού

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε

ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Κωδικός

Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1901185

1ο Γυμνάσιο Μενεμένης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2016


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού από το Νηπιαγωγείο του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Καρά Τεπέ Λέσβου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών διακρίσεων, στις 21 Μαρτίου, οι μαθητές και μαθήτριες της ΔΥΕΠ του Νηπιαγωγείου του Κέντρου Φιλοξενίας του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ της Λέσβου, που λειτουργεί ως παράρτημα του 14ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, στέλνουν το δικό τους πολύχρωμο και αισιόδοξο χαιρετισμό.

Στην κεντιρκή εικόνα, η αφίσα που δημιούργησαν.