Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος, 2018 - 11:03 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/1985) «Δομή και λειτουργία της Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/2002). γ) της παραγράφου 1 α , του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ. Α΄/2000). δ) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ. Α΄/2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄/2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189 τ. Α΄/2014) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 τ. Α΄/1999).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441//Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463 τ. Β΄/2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών».

4. Το Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 τ. Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα