ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών...
Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Ανανέωση 251 συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου
Ανανέωση 251 συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου
Οι συμβάσεις έχουν δυνατότητα εκ νέου παράτασης ή ανανέωσης τους, σε περίπτωση συνέχισης της ευρωπαϊκής δράσης χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα...
Ανανέωση 251 συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου