Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.
ΠΔΕ Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της §1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

β) του άρθρου 45 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» - Κεφάλαιο Δέκατο: Ειδικά Εκπαιδευτικά Θέματα – Τελικές διατάξεις.

γ) των άρθρων 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

δ) του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄), «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α’) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

στ) της με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β') Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων»

2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 13493/31-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΠΤ465ΧΙ8-ΨΝΟ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

σχετικά άρθρα

Γαβρόγλου: Ελλιπής γνώση και πλήρης σύγχυση των μαθητών
Γαβρόγλου: Ελλιπής γνώση και πλήρης σύγχυση των μαθητών
Στο χθεσινό μαθητικό συλλαλητήριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ομάδα μαθητών μπήκε στο γραφείο του, αναφέρθηκε Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στον...
Γαβρόγλου: Ελλιπής γνώση και πλήρης σύγχυση των μαθητών
Αυτή η νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως
Αυτή η νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως
Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος είναι παγκοσμίως η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας, καθώς οι θάνατοι που οφείλονται σε αυτήν είναι περισσότεροι από...
Αυτή η νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως