Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Leuphana -University of Luneburg (German)-, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Leuphana -University of Luneburg (German)-, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Πρύτανης του Ιδρύματος Στέφανος Γκρίοτζαλης.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Το Πανεπιστήμιο Leuphana -University of Luneburg (German)-, έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ.

σχετικά άρθρα