Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην Κρήτη


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος, 2018 - 12:48 | Στην Κατηγορία:

Σύμβαση εργασίας για επιστημονικό συνεργάτη στην Κρήτη

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει στην Περιφέρεια Κρήτης Επιστηµονικό Συνεργάτη σε θέµαταΚρητικής Μουσικής Παράδοσης και Πολιτισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης για τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της  Κρήτης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα τηςαλλοδαπής.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
  3. ∆ιδακτορικό δίπλωµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
  4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
  5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης
  6. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία).
  7. Εµπειρία σε πρακτικές και µέσα διατήρησης και διάδοσης του κρητικού πολιτισµού.
  8. Να έχουν εκπληρώσει (προκειµένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση στον τοπικό τύπο.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

β) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

γ) Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ζητούµενη ειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα