Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στην Περιφέρεια Κρήτης


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 9 Αύγουστος, 2018 - 15:25 | Στην Κατηγορία:

Θέση εργασίας για διοικητικό προσωπικό

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “ThinkNature”- Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions –Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις»,του Ευρωπαικού Προγράμματος Horizon 2020 και συγκεκριμένα:

α) Την τεχνική υποστήριξη του Συντονιστή και της Ομάδας Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης

β) Την προετοιμασία των συναντήσεων εργασίας/διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς εμπειρίας και καλών πρακτικών

γ)Την προετοιμασία του υλικού των συναντήσεων των εταίρων του έργου

δ)Την καταγραφή των απόψεων και των συμπερασμάτων των συναντήσεων των εταίρων και την αξιολόγησή τους

ε) Την προετοιμασία των επικοινωνιακών δράσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων

στ) Την καταγραφή και αξιολόγηση των τοπικών κατευθυντήριων γραμμών και περιφερειακών δράσεων σε ό,τι αφορά το έργο THINKNATURE, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών συμφωνείται κατ΄ αποκοπή αμοιβή για το χρονικό διάστημα της σύμβασης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων (ασφαλισμένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813400366). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα