Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

30 προσλήψεις για τρία χρόνια στο Δήμο Αθηναίων- δείτε τις ειδικότητες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Ιούλιος, 2018 - 11:46 | Στην Κατηγορία:

Θέσεις εργασίας με σύμβαση 3 χρόνων 

Ο Δημος Αθηναιων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τριάντα (30) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

 • 1 Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων
 • 1 Υπεύθυνος υποδοχής
 • 1 Διευθυντής υπηρεσιακού κέντρου 
 • 1 Συντονιστής/ στρια επιμόρφωση ς στις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ
 • 2 Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες
 • 1 Συντονιστής / τρια εργαστηρίων οπτικοακουστ ικής έκφρασης και δημιουργίας
 • 4 Εκπαιδευτής/ τρια / εμψυχωτής/ τρια οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργίας
 • 1 Συντονιστής/τ ρια για την δράση πολιτισμικών διαμεσολαβητ ών
 • 5 Eπιμορφωτής/ τρια για τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητ ές
 • 1 Συντονιστής/ τρια γλωσσικής εκπαίδευσης
 • 5 Εκπαιδευτικός Ελληνικής γλώσσας 
 • 5 Εκπαιδευτικό ς Αγγλικής γλώσσας 
 • 1 Ψυχολόγος
 • 1 Κοινωνικός λειτουργός

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Curing the Limbo” . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό της θέσης που θα επιλέξουν. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως ανωτέρω περιγράφονται. Επίσης μοριοδοτούνται και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα όπως και αυτά ανωτέρω περιγράφονται. Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογίζεται αθροιστικά από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τα επιπρόσθετα προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία δεν αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση βιογραφικού σημειώματος ή υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα