Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Ιανουάριος, 2017 - 16:10 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

           Έχοντας υπόψη:                    

  1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
  2. Το ν.4310/14 (ΦΕΚ 258Α) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  3. To άρθρο 47 του Ν 4415/2016
  4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  5. To ΠΔ 114/2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  6. Την υπ’ αριθμ. 221711/Γ2/27.12.2016 (ΦΕΚ 731/ΥΟΔΔ/2016) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ως μετακλητή Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Δρ. Κυπριανίδου Ματρώνα
  7. Την υπ΄αριθμ. 90534/Α1/9-6-15 (ΦΕΚ 1132/Β/2015) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού” και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ»
  8. Την 196096/Ι2/17-11-2016 Υπουργική Απόφαση για την κατανομή της χρηματοδότησης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4415/2016
  9. Την από 15/07/2016 Δανειακή Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις  στο  πλαίσιο  της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω:

Το έγγραφο σε μορφή doc


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Πρόσληψη υπαλλήλου στο ΕΛΙΔΕΚ

Θέση εργασίας για έναν υπάλληλο στο ΕΛΙΔΕΚ

Διδακτορική υποτροφία στο ΕΛΙΔΕΚ

Διδακτορική υποτροφία για ένα άτομο στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Προσλήψεις για κάλυψη θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ

Συμβάσεις εργασίας για άτομα στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας