Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Όλες οι θέσεις μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου (ΦΕΚ)


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος, 2017 - 12:28 | Στην Κατηγορία:

Δείτε το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα της κυβέρνησης 

Τροποποίηση της με αριθμ. 45299/751/2017 από- φασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθη- τείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθη- τεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ 3476)

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) όπως ισχύει, 2. της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθι- έρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37), 3. του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως ισχύει, 4. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει, 5. των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο- βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146), όπως ισχύουν, 6. του άρθρου 7 και των παρ. 3 και 19α του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως ισχύουν, 7. των άρθρων 1 και 2 του β.δ./3.6.1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (Α΄ 157), 8. του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197), όπως ισχύει.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα